Facebook
 
 

Warunki Akcji "Gadżety w prezencie od InstaForex"

1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Nazwa akcji– Gadżety w prezencie od InstaForex (dalej – Akcja).
  • 1.2. Akcja jest organizowana przez spółkę InstaForex (dalej - Organizator).
  • 1.3. W ramach Akcji jest przeprowadzane:
   • Losowanie gadżetów iPad, iPhone, Blackberry i Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Czas trwania Akcji oznacza okres dwóch miesięcy, w ramach którego odbędzie się loteria czterech urządzeń od firmy InstaForex.

2. Uczestnicy Akcji

  • 2.1. W Akcji mogą wziąć udział prawnie kompetentni pełnoletni obywatele, którzy posiadają w firmie rzeczywiste konto handlowe (zwani dalej - Uczestnikami.
  • 2.2. Aby wziąć udział w Akcji, należy zasilić rzeczywiste konto handlowe w firmie InstaForex w wysokości 500 USD lub więcej w Czasie trwania Akcji i zarejestrować się na stronie rejestracji.
  • 2.3. Uczestnik ma prawo zarejestrować więcej niż jedno konto w Akcji, zwiększając tym samym swoje szanse na wygraną głównej nagrody. Jednak w przypadku otworzenia ponad 100 kont administracja konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby kont tego klienta do 100.
  • 2.4. W Akcji może uczestniczyć każde konto, które spełni warunek: A - B + C > 500 USD, gdzie A - kwota zasilenia od 1 stycznia 2020 (GMT+3), B - wypłaty od 1 stycznia 2020(GMT+3), C - wynik handlu.

3. Określenie zwycięzców

3.1. Określenie zwycięzcy Loterii "Gadżety w prezencie od InstaForex" (zwanego dalej Zwycięzcą Akcji).

  • 3.1.1. Konto zwycięzcy akcji zostanie określone za pomocą następującego schematu: w algorytmie wyznaczania zwycięzcy używane są ostatnie 5 cyfr konta (niezależnie od tego, czy jest to 5-cyfrowe, 6-cyfrowe czy 7-cyfrowe). Jeśli te 5 cyfr pasuje do numeru gadżetu, wówczas posiadacz konta staje się właścicielem jednego z urządzeń od firmy InstaForex, a mianowicie iPad, iPhone, Blackberry i Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Co dwa tygodnie od rozpoczęcia nowego losowania jednego z urządzeń o godzinie 23:59 będą ustalane kursy po zakończeniu handlu na następujących parach:
   • Pierwsza cyfra numeru gadżetu – ostatnia cyfra z zamknięcia EURUSD
   • Druga cyfra numer gadżetu – ostatnia cyfra z zamknięcia GBPUSD
   • Trzecia cyfra numeru gadżetu - ostatnia cyfra z zamknięcia USDJPY
   • Czwarta cyfra numeru gadżetu - ostatnia cyfra z zamknięcia USDCHF
   • Piąta cyfra numeru gadżetu – ostatnia cyfra z zamknięcia USDCAD
  • 3.1.3. Jeśli konto, do którego pasuje wygenerowany numer gadżetu, nie należy do Uczestnika, zwycięzcą zostanie osoba go wyprzedzająca lub poprzedzająca. Zwycięzca zostaje wybrany zgodnie z zasadą największego depozytu, który jest obliczany według wzoru: A - B + C.
  • 3.1.4. ЕJeśli do wygenerowanego w ten sposób numeru gadżetu pasuje kilka numerów: 5-cyfrowe konto, wynik odrzucenia pierwszej cyfry 6-cyfrowego numeru konta i wynik odrzucenia dwóch pierwszych cyfr 7-cyfrowego konta handlowego, to główna nagroda, jedno z urządzeń iPad, iPhone, Blackberry i Samsung Galaxy Tab, trafia do posiadacza konta z największym depozytem (największy depozyt jest obliczany zgodnie ze wzorem: A - B + C). Patrz punkt 2.4.

4. Publikacja wyników

  • 4.1. Publikacji mogą podlegać statystyki krajów i regionów, z których rejestrowane były konta uczestników.
  • 4.2. Wyniki Akcji są publikowane w ciągu 7 dni od zakończenia akcji i po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli.
  • 4.3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej instaforex.com.

5. Odbieranie nagród

5.1. Postanowienia ogólne.

  • 5.1.1. Zwycięzca Akcji w terminie 20 dni po ogłoszeniu wyników Akcji i loterii uzgadnia z Organizatorem telefonicznie datę, godzinę i miejsce odbioru nagrody.
  • 5.1.2. Po ustaleniu konta handlowego zwycięzcy Organizator sprawdza informacje o Uczestniku, a także zgodność jego udziału w Akcji zgodnie z punktami 2.1. - 2.3. niniejszego regulaminu. Jeśli jakiekolwiek dane nie są prawdziwe, a także jeśli uczestnik nie ma prawa do wzięcia udziału w Akcji, losowanie uznaje się za nieważne.
  • 5.1.3. W przypadku naruszenia procedury uzyskiwania nagrody (brak paszportu lub upłynięcie terminu ważności itp.) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody.

5.2. Odebranie głównych nagród Akcji - iPad, iPhone, Blackberry i Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. Nagrody mogą zostać wręczone zwycięzcy w jednym z centralnych przedstawicielstw firmy w Rosji (Kaliningrad, Moskwa i Petersburg) lub mogą zostać dostarczone w dowolne miejsce na świecie w porozumieniu ze zwycięzcą.
  • 5.2.2. Wręczenie nagrody zwycięzcy Akcji odbywa się wyłącznie za okazaniem paszportu lub innego dowodu tożsamości oraz podpisania aktu odbioru-wydania, z podaniem następujących informacji w dokumencie: nazwisko, imię i drugie imię uczestnika, data urodzenia, dane paszportowe, numer telefonu kontaktowego z obowiązkowym podaniem numeru kierunkowego. Niedostarczenie którejkolwiek z powyższych informacji automatycznie pozbawia zwycięzcę prawa do otrzymania nagrody.
  • 5.2.3. W przypadku, gdy Zwycięzca Akcji nie może odebrać nagrody osobiście, umowa odbioru może zostać sporządzona dla innej osoby na podstawie notarialnego pełnomocnictwa od zwycięzcy.
  • 5.2.4. Od momentu otrzymania nagrody każdy Uczestnik Akcji będzie odpowiedzialny za zapłatę wszystkich podatków i innych obowiązkowych płatności ustanowionych przez obowiązujące przepisy.
  • 5.2.5. W zamian za główną nagrodę Akcji - jedno z urządzeń iPad, iPhone, Blackberry i Samsung Galaxy Tab, zwycięzca może wybrać nagrodę alternatywną - otwarcie konta handlowego do zarządzania kwotą 1250 USD. To konto handlowe posiada kilka cech szczególnych:
   • zwycięzcy muszą otworzyć i zweryfikować konta w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu.
   • początkowe środki w wysokości 1250 USD zostaną zaksięgowane na rachunku handlowym dopiero po przejściu przez zwycięzcę dwóch etapów weryfikacji
   • początkowe środki w wysokości 1250 USD nie są dostępne do wypłaty, jednak 100% zysków uzyskanych z nich można wypłacić bez ograniczeń
  • 5.2.6. Zwycięzca zgadza się, że w przypadku wypłaty środków przyznana nagroda zostanie anulowana w całości.

6. Przepisy końcowe

  • 6.1. Organizator podejmuje działania w celu ochrony danych i informacji związanych z prowadzeniem Akcji przed nieuprawnionym dostępem i nie jest zobowiązany do dostarczania informacji stronom trzecim związanym z prowadzeniem Akcji.
  • 6.2. Fakt uczestnictwa w Akcji świadczy o zgodzie Uczestnika w przypadku wygranej na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celach reklamowych. Wszelkie prawa autorskie do materiałów reklamowych będą należeć do Organizatora.
  • 6.3. Wszelkie spory i niezgody mogące powstać w związku z prowadzeniem Akcji i jej skutkami rozstrzygane będą w drodze negocjacji.
  • 6.4. Udział w Akcji oznacza automatycznie zapoznanie się i pełną zgodę Uczestników na warunki i zasady jej przeprowadzania.
  • 6.5. Jeżeli zwycięzca Akcji odmówi spełnienia wszystkich warunków i zasad jej przeprowadzania, jego udział w Akcji podlega anulowaniu.

7. Język regulaminu Akcji.

  • 7.1. Głównym językiem warunków jest angielski.
  • 7.2. Dla wygody klientów firma może udostępnić tłumaczenie warunków Akcji na inne języki. To tłumaczenie służy wyłącznie do celów informacyjnych.
  • 7.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszych warunków Akcji a ich tłumaczeniem, wersja angielska jest uważana za priorytet.

Główna strona konkursu Zwycięzcy konkursu Oblicz szanse Rejestracja

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.