empty
 
 

Regulamin Akcji "Evora Lotus - Twój handlowy bonus"

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Nazwa akcji - «Evora Lotus - Twój handlowy bonus» (dalej - Akcja).
 • 1.2. Akcja jest zorganizowana spółką InstaFintech (dalej - Organizator).
 • 1.3. W ramach Akcji przeprowadzają się:
  • Losowanie samochodu Lotus Evora
  • Losowanie zachęcających prezentów.
 • 1.4 Ogólny termin przeprowadzenia Akcji – od 25 czerwca 2012 roku do 27 czerwca 2014 roku (dalej - Termin przeprowadzenia Akcji).
  • 1.4.1. Termin przeprowadzenia Losowania samochodu Lotus Evora – od 25 czerwca 2012 roku do 27 czerwca 2014 roku.
 • 1.5 Rejestracja na konkurs zakończy się za 1(jedną) godzinę do fiksowania Lotus - liczby.

2. Uczestnicy Akcji

 • 2.1. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące posiadaczami rzeczywistych rachunków handlowych w spółce InstaForex (dalej - Uczestnik).
 • 2.2.Aby wziąć udział w Akcji, należy przelać na rzeczywisty rachunek handlowy w spółce InstaForex 1000 dolarów USA lub więcej w okresie przeprowadzenia Akcji i zarejestrować się na stronie internetowej instaforex.com. Dla posiadaczy klubowych kart InstaForex suma minimalnego depozytu, koniecznego dla tego, żeby wziąć udział w Akcji, wynosi 500 dolarów USA.
 • 2.3. Uczestnik ma prawo zarejestrować w Akcji więcej niż jedno konto, tym samym zwiększywszy swoją szansę na wygranie głównej nagrody. Jednak, W przypadku ujawnienia otwarcia więcej 100 rachunków, administracja konkursów ma prawo do skrócenia liczby rachunków-uczestników akcji tego klienta do 100 rachunków.
 • 2.4. W Akcji może brać udział dowolny rachunek, który spęłnia warunek: A - B + C > 1000.00 USD, gdzie A - suma przelewów od 1 listospada, B - pobierania od 1 listospada, C - wynik handlu.

3. Warunki transakcyjne

 • 3.1. Wszystkie handlowe zlecenia, które otwierają się za nierynkowymi cenami, będą odwołane.
 • 3.2. Uczestnik może stosować handlowe doradcy i handlowe strategie bez ograniczeń.
 • 3.3. Uczestnik w jakikolwiek moment może zmienić typ swojego konta handlowego na Swap - Free (i odwrotnie) za pomocą skontaktowania się z pomocą techniczną.
 • 3.4. Wszystkie inne warunki transakcyjne dla rachunków-uczestników Akcji są analogiczne warunkom transakcyjnym dla rzeczywistych handlowych kont w spółce InstaForex.

4. Wyłonienie zwycięzców

4.1. Wyłonienie zwycięzcy Losowania samochodu Lotus Evora (dalej - Zwycięzcy Akcji).

 • 4.1.1. Konto Zwycięzcy Akcji będzie wybrano za pomocą następnego schematu: w algorytmie wyłonienia zwycięzcy wykorzystuje się ostatnie 5 cyfr konta (bez względu na to, zgadza się on 5-cyfrowym, 6-cyfrowym lub 7-cyfrowym). Jeśli te 5 cyfr zgodzą się z Lotus-liczbą, to posiadacz rachunku zostaje posiadaczem Lotus Evora.
 • 4.1.2. W środę 27 czerwca 2014 roku o 23: 59 przejdzie fiksowanie kursów na moment zamknięcia transakcji następnych par:
  • Pierwsza cyfra Lotus-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia EURUSD
  • Druga cyfra Lotus-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia GBPUSD
  • Trzecia cyfra Lotus-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDJPY
  • Czwarta cyfra Lotus-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDCHF
  • Piąta cyfra Lotus-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDCAD
 • 4.1.3. W przypadku jeśli rachunek, z którym zbiegła się generowana Lotus-liczba, nie jest Uczestnikiem, za zwycięzcę uznaje się ten, kto jest przed nim albo po nim. Zwycięzcę wybiera się na zasadzie największego depozytu, który oblicza się według formuły: A - B + C.
 • 4.1.4. Jeśli z generowaną w ten sposób Lotus -liczbą zgadzają się kilku numerów - 5-cyfrowy rachunek, wynik odrzucania pierwszej cyfry od 6-cyfrowego numeru i wynik odrzucania pierwszych dwóch cyfr od 7-cyfrowego rachunku handlowego, to główną nagrodę – Lotus Evora – dostanie posiadacz rachunku o największym depozycie (największy depozyt oblicza się według formuły: A - B + C).

5. Publikacja wyników

 • 5.1. Publikacja może dotykać statystyki krajów i regionów, z których pochodzi rejestracja konkursowych rachunków uczestników.
 • 5.2. Wyniki Akcji ukazują się w ciągu 7 dni po zakończeniu Akcji i przeprowadzenia wszystkich niezbędnych weryfikacji.
 • 5.3. Wyniki konkursu i reportaż z ceremonii odznaczenia będą opublikowane na stronie internetowej instaforex.com i w szeregu telewizyjnych i drukowanych Mediów.

6. Uzyskanie nagród

6.1. Postanowienia ogólne

 • 6.1.1. Zwycięzca Akcji w ciągu 20 dni po ogłoszeniu wyników Akcji i losowaniu powinien uzgodzić z organizatorem przez telefon datę, termin i miejsce odebrania nagrody.
 • 6.1.2. Po wyznaczeniu rachunku handlowego-zwycięzcy Organizator weryfikuje informacje o Uczestniku, a także legalność jego uczestnictwa w Akcji odpowiednio punktów 2.1. - 2.3. Regulaminu. Jeśli jakiekolwiek dane są fałszywe, a także, jeśli uczestnik nie miał prawa do uczestnictwa w Akcji, Losowanie jest uważane za nieważne.
 • 6.1.3. W przypadku naruszenia trybu uzyskania nagrody (brak dowodu osobistego, albo zakończenie terminu jego ważności itp.) Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody.

6.2. uzyskanie głównej nagrody Akcji - samochodu Lotus Evora

 • 6.2.1. Lotus Evora może być otrzymany zwycięzcą w jednym z centralnych przedstawicielstw spółki w FR (Kaliningrad oraz Moskwa) niżoże być dostarczony do dowolnego punktu kraju lub w świecie przy uzgodnieniu z zwycięzcą.
 • 6.2.2. Odebranie nagrody przez Zwyciężca Akcji odbywa się tylko po okazywaniu nim dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdza dlatego samość osoby, i podpisania aktu przyjęcia-przekazania, z wskazaniem w akcie następnych wiadomości : nazwisko, imię, imię ojcowskie uczestnika, data jego urodzenia, dane dowodu osobistego, kontaktowy telefoniczny numer z obowiązkowym wskazaniem kodu kierunkowego miejscowości. Brak któregoś z powyżej wymienionych rekwizytów automatycznie pozbawia zwycięzcy prawa do uzyskania nagrody.
 • 6.2.3. Jeżeli Zwycięzca Akcji nie może sam uzyskać nagrodę, umowa przekazania może być złożona na inną osobę na mocy notarialnego polecenia od zwycięzcy.
 • 6.2.4. Z momentu odebrania nagrody dowolny Uczestnik Akcji ponosi odpowiedzialność za wpłacenie wszystkich podatków i innych istniejących obowiązkowych spłat, ustalonych przez czynne ustawodawstwo.
 • 6.2.5. Koszt transportowania samochodu do miejsca zamieszkiwania zwycięzcy bierze na siebie spółka InstaForex. Jednak zwycięzca bierze na siebie opłacanie podatków i opłat celnych.
 • 6.2.6. Zamiast głównej nagrody Akcji - samochodu Lotus Evora zwycięzca może wybrać alternatywną nagrodę - otwarcie rachunku handlowego do kierowania na sumę 100 000 dolarów USA. Te środki będą niedostępne dla pobrania, jednak 50% dochodu, otrzymanego z nich, może być pobrana bez ograniczeń.

7. Postanowienia końcowe

 • 7.1. Organizator podejmuje działania ochrony informacji, związanych z przeprowadzeniem Akcji, od niesankcjonowanego dostępu i nie jest zobowiązany udostępniać informacji związanych z przeprowadzeniem Akcji osobom trzecim.
 • 7.2. Fakt uczestnictwa w Akcji potwierdza zgodę Uczestnika W przypadku jego wygrania:
  • na wywiad, w tym na radio, telewizji, w innych środkach masowego przekazu;
  • na wykorzystanie jego obrazu (zdjęć itp.) Organizatorem w reklamowych celach;
  • z tym, że jego imię, nazwisko mogą być wykorzystane Organizatorem konkursu w reklamowych celach bez dodatkowej opłaty;
  • wszystkie autorskie prawa do reklamowych materiałów z wykorzystaniem obiektów, wskazanych w danym punkcie, będą należały Organizatorowi.
 • 7.3. Wszystkie spory, które mogą powstać w związku z przeprowadzeniem Akcji i jej wynikami, będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
 • 7.4. Uczestnictwo w Akcji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i pełną jego akceptację.
 • 7.5. Jeśli zwycięzca Akcji rezygnuje duzyskania wszystkich warunków i reguł jej przeprowadzenia, jego będzie skasowane.

8. Język Warunków Akcji.

 • 8.1. Podstawowym językiem regulaminu jest język angielski.
 • 8.2. Dla wygody klientów spółka może zapewnić tłumaczenie warunków Akcji w innych językach. To tłumaczenie nosi wyjątkowo informacyjny charakter.
 • 8.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między anglojęzyczną wersją prawdziwych warunków Akcji i ich tłumaczeniem, za priorytetową uważa się anglojęzyczna wersja.

Strona główna konkursu

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.