empty
 
 

Regulamin Akcji "Klucze od Hummera do szczęśliwych rąk"

1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Nazwa akcji – «Klucze od Hummera do szczęśliwych rąk» (dalej – Akcja).
  • 1.2. Akcja jest zorganizowana spółką InstaFintech (dalej – Organizator).
  • 1.3. W ramach Akcji przeprowadzają się:
   • Losowanie samochodu Hummer H3.
   • Losowanie «Zachęcające prezenty».
   • Losowanie «Nagroda każdemu setnemu uczestnikowi».
   • Losowanie «Piątkowa 1000 dolarów».
  • 1.4. Ogólny termin przeprowadzenia Akcji – od 1 czerwca 2009 roku do 28 maja 2010 roku (dalej – Termin przeprowadzenia Akcji).
  • 1.4.1. Termin przeprowadzenia Losowania samochodu Hummer H3 – od 1 czerwca 2009 roku do 28 maja 2010 roku.
  • 1.4.2. Termin przeprowadzenia Losowania «Zachęcające prezenty» – od 1 czerwca 2009 roku do 28 maja 2010 roku.
  • 1.4.3. Termin przeprowadzenia Losowania «Piątkowa 1000 dolarów» – od 1 lipca 2009 roku do 28 maja 2010 roku.

2. Uczestnicy Akcji

  • 2.1. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące posiadaczami rzeczywistych rachunków handlowych w spółce InstaForex (dalej – Uczestnik).
  • 2.2.Aby wziąć udział w Akcji, należy przelać na rzeczywisty rachunek handlowy w spółce InstaForex 1000 dolarów USA lub więcej w okresie przeprowadzenia Akcji i zarejestrować się na stronie internetowej https://www.instaforex.com/pl/.
  • 2.3. Uczestnik ma prawo zarejestrować w Akcji więcej niż jedno konto, tym samym zwiększywszy swoją szansę na wygranie głównej nagrody. Jednak, W przypadku ujawnienia otwarcia więcej 50 rachunków, administracja konkursów ma prawo do skrócenia liczby rachunków-uczestników akcji tego klienta do 50 rachunków.
  • 2.4. W Akcji może brać udział dowolny rachunek, który spęłnia warunek: A - B + C > 1000.00 USD, gdzie A - suma przelewów od 1 listospada, B - pobierania od 1 listospada, C - wynik handlu.

3. Warunki transakcyjne

  • 3.1. Wszystkie handlowe zlecenia, które otwierają się za nierynkowymi cenami, będą odwołane.
  • 3.2. Uczestnik może stosować handlowe doradcy i handlowe strategie bez ograniczeń.
  • 3.3. Uczestnik w jakikolwiek moment może zmienić typ swojego konta handlowego na Swap - Free (i odwrotnie) za pomocą skontaktowania się z pomocą techniczną.
  • 3.4. Wszystkie inne warunki transakcyjne dla rachunków-uczestników Akcji są analogiczne warunkom transakcyjnym dla rzeczywistych handlowych kont w spółce InstaForex.

4. Wyłonienie zwycięzców

4.1. Wyłonienie zwycięzcy Losowania samochodu Hummer H3 (dalej – Zwycięzcy Akcji).

  • 4.1.1. Konto Zwycięzcy Akcji będzie wybrano za pomocą następnego schematu: w algorytmie wyłonienia zwycięzcy wykorzystuje się ostatnie 5 cyfr konta (bez względu na to, zgadza się on 5-cyfrowym, 6-cyfrowym). Jeśli te 5 cyfr zgodzą się z Hummer-liczbą, to posiadacz rachunku zostaje posiadaczem Hummer H3.
  • 4.1.2. W piątek 28 maja 2010 roku o 23: 59 przejdzie fiksowanie kursów na moment zamknięcia transakcji następnych par:
   • Pierwsza cyfra Hummer-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia EURUSD
   • Druga cyfra Hummer-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia GBPUSD
   • Trzecia cyfra Hummer-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDJPY
   • Czwarta cyfra Hummer-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDCHF
   • Piąta cyfra Hummer-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDCAD
  • W przypadku jeśli ostatnia cyfra pary EURUSD na moment zamknięcia transakcji – 0, jako pierwsza cyfra Hummer- liczby będzie wzięta druga cyfra od końca tej pary. Jeśli druga cyfra od końca tej pary również 0, to bierze się trzecia cyfra.

   Kursy walut będą uwzględniały się na podstawie danych, otrzymanych z amerykańskiego Serwera spółki InstaForex.


  • 4.1.3. W przypadku jeśli rachunek, z którym zgadza się generowana Hummer- liczba, nie jest Uczestnikiem, za zwycięzcę uznaje się ten, kto jest przed nim albo po nim. Zwycięzcę wybiera się na zasadzie największego depozytu, który oblicza się według formuły: A - B + C.
  • 4.1.4. Jeśli z generowaną w ten sposób Lotus -liczbą zgadzają się kilku numerów - 5-cyfrowy rachunek, wynik odrzucania pierwszej cyfry od 6-cyfrowego numeru i wynik odrzucania pierwszych dwóch cyfr od 7-cyfrowego rachunku handlowego, to główną nagrodę – Hummer H3 – dostanie posiadacz rachunku o największym depozycie (największy depozyt oblicza się według formuły: A - B + C).
  • 4.1.5. W celach stworzenia równych konkurencyjnych warunków dla posiadaczy starych i nowych rachunków w spółce InstaForex, W przypadku jeśli pierwsza cyfra Hummer - liczby okaże się "0", to pierwsza cyfra nabywa znaczenia drugiej cyfry Hummer - liczby, odpowiednio, jeżeli i druga cyfra Hummer - liczby okaże się "0", to pierwsza i druga cyfry Hummer - liczby nabywają znaczenia trzeciej wyświetlanej cyfry Hummer - liczby.

4.2. Wyłonienie zwycięzcy Losowania «Zachęcające prezenty».

  • 4.2.1. Pięć rachunków-uczestników, które są przed Hummer- liczbą, i 5 rachunków, następnych po rachunku Zwycięzcy Akcji, zostają się zwycięzcami Losowania «Zachęcające prezenty».
  • 4.2.2. Zwycięzca Akcji nie może jednocześnie być zwycięzcą Losowania «Zachęcające prezenty».
  • 4.2.3. Zwycięzca Losowania «Zachęcające prezenty» nie może pretendować na 2 i więcej nagród w ramach Losowania.
  • 4.2.4. Jeśli uznany za zwycięzcę posiadacz któregokolwiek z 10 rachunków, już uznany za zwycięzcę Losowania«Zachęcające prezenty», sprzeczy to punktom 4.2.2. i 4.2.3. regulaminu za zwycięzcę będzie uznany rachunek-uczestnik, który jest po piątce.

4.3. Wyłonienie zwycięzcy Losowania «Nagroda każdemu setnemu uczestnikowi»:

  • Za zwycięzcę będzie uznany każdy setny zarejestrowany Uczestnik.

5. Publikacja wyników

  • 5.1. Publikacja może dotykać statystyki krajów i regionów, z których pochodzi rejestracja konkursowych rachunków uczestników.
  • 5.2. Wyniki Akcji ukazują się w ciągu 7 dni po zakończeniu Akcji i przeprowadzenia wszystkich niezbędnych weryfikacji.
  • 5.3. Organizator będzie miał prawo wyznaczyć terminy publikacji wyników Losowania «Nagroda każdemu setnemu uczestnikowi» w ciągu Okresu przeprowadzenia Akcji.
  • 5.4. Wyniki konkursu i reportaż z ceremonii odznaczenia będą opublikowane na stronie internetowej https://www.instaforex.com/pl/ i w szeregu telewizyjnych i drukowanych Mediów.

6. Uzyskanie nagród

6.1. Postanowienia ogólne.

  • 6.1.1. Zwycięzca Akcji w ciągu 20 dni po ogłoszeniu wyników Akcji i losowaniu powinien uzgodzić z organizatorem przez telefon datę, termin i miejsce odebrania nagrody.
  • 6.1.2. Po wyznaczeniu rachunku handlowego-zwycięzcy Organizator weryfikuje informacje o Uczestniku, a także legalność jego uczestnictwa w Akcji odpowiednio punktów 2.1. – 2.3. regulaminu. Jeśli jakiekolwiek dane są fałszywe, a także, jeśli uczestnik nie miał prawa do uczestnictwa w Akcji, Losowanie jest uważane za nieważne.
  • 6.1.3. W przypadku naruszenia trybu uzyskania nagrody (brak dowodu osobistego albo zakończenie terminu jego ważności itp.) Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody.

6.2. uzyskanie głównej nagrody Akcji – samochodu Hummer H3.

  • 6.2.1. Hummer może być otrzymany zwycięzcą w centralnym przedstawicielstwie spółki - mieście Kaliningradzie(FR) niżoskwie(FR) do wyboru zwycięzcy.
  • 6.2.2. Odebranie nagrody przez Zwyciężca Akcji odbywa się tylko po okazywaniu nim dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdza dlatego samość osoby, i podpisania aktu przyjęcia-przekazania, z wskazaniem w akcie następnych wiadomości : nazwisko, imię, imię ojcowskie uczestnika, data jego urodzenia, dane dowodu osobistego, kontaktowy telefoniczny numer z obowiązkowym wskazaniem kodu kierunkowego miejscowości. Brak któregoś z powyżej wymienionych rekwizytów automatycznie pozbawia zwycięzcy prawa do uzyskania nagrody
  • 6.2.3. Jeżeli Zwycięzca Akcji nie może sam uzyskać nagrodę, umowa przekazania może być złożona na inną osobę na mocy notarialnego polecenia od zwycięzcy.
  • 6.2.4. Z momentu odebrania nagrody dowolny Uczestnik Akcji ponosi odpowiedzialność za wpłacenie wszystkich podatków i innych istniejących obowiązkowych spłat, ustalonych przez czynne ustawodawstwo.
  • 6.2.5. Zwycięzca Akcji bierze na siebie odpowiedzialność po transportowaniu samochodu z dowolnego miejsca - Moskwa, Kaliningrad (FR).
  • 6.2.6. W przypadku jeśli z jakichkolwiek przyczyn zwycięzca nie przyjeżdża po samochód, na niego będzie otwarte konto na sumę 50000 dolarów USA. Te środki będą niedostępne dla pobrania, lecz dochód z nich, może być pobrany bez ograniczeń.

6.3. uzyskanie nagród Losowania «Zachęcające prezenty».

  • 6.3.1. Zwycięzcy Losowania «Zachęcające prezenty» otrzymują KKO (kieszonkowy komputer osobisty ). Liczba KKO – 10 sztuk, jeden dla każdego zwycięzcy.
  • 6.3.2. Aby odebrać nagrodę zwycięzca musi wysłać kopię dowodu osobistego na adres [email protected], albo faksem (+7 4012 616265) w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
  • 6.3.3. Nagrody będą wysłane za pomocą poczty na adresy, wskazane Zwycięzcami podczas rejestracji.

6.4. uzyskanie nagrody Losowania «Nagroda każdemu setnemu uczestnikowi».

  • 6.4.1. Zwycięzcy Losowania «Nagroda każdemu setnemu uczestnikowi» otrzymują 100 bonusowych dolarów USA ( lub ekwiwalentną im sumę w walucie ich rachunku) na rzeczywisty rachunek handlowy, zarejestrowany w Akcji.
  • 6.4.2. Aby odebrać bonus zwycięzca musi wysłać kopię dowodu osobistego na adres [email protected], albo faksem (+7 4012 616265) w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
  • 6.4.3. Bonusowe środki naliczają się w ciągu 24 roboczych godzin po uzyskaniu przez Spółkę kopii dowodu osobistego zwycięzcy i udanej identyfikacji jego osoby.
  • 6.4.4. Bonusowe środki mogą być pobrane zwycięzcą z rachunku handlowego bez ograniczeń.

6.5. uzyskanie nagrody Losowania «Losowanie 1000 dolarów w ostatni piątek miesiąca po Hummer- liczbie».

  • 6.5.1. Warunki uzyskania Nagrody 1000 dolarów USA są analogiczne warunkom Losowania Hummer. Każdy ostatni piątek przy zamknięciu rynku będzie utrwalała się liczba Hummer i wyłonienie zwycięzcy będzie odbywało się jak ujawnienie najbliższego rachunku zarejestrowanego w akcji.
  • 6.5.2. Zwycięzcy Losowania «Losowanie 1000 dolarów w ostatni piątek miesiąca po Hummer- liczbie» otrzymają 1000 bonusowych dolarów USA( lub ekwiwalentną sumę w walucie ich rachunku) na rzeczywisty rachunek handlowy, zarejestrowany w Akcji.
  • 6.5.3. Aby odebrać bonus zwycięzca musi wysłać kopię dowodu osobistego na adres [email protected], albo faksem (+7 4012 616265) w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
  • 6.5.4. Bonusowe środki naliczają się w ciągu 24 roboczych godzin po uzyskaniu przez Spółkę kopii dowodu osobistego zwycięzcy i udanej identyfikacji jego osoby.
  • 6.5.5. Bonusowe środki nie można pobierać, jednak może być pobrany dochód, otrzymany ponad sumę nagrody.

7. Postanowienia końcowe

  • 7.1. Organizator podejmuje działania ochrony informacji, związanych z przeprowadzeniem Akcji, od niesankcjonowanego dostępu i nie jest zobowiązany udostępniać informacji związanych z przeprowadzeniem Akcji osobom trzecim.
  • 7.2. Fakt uczestnictwa w Akcji oznacza zgodę Uczestnika W przypadku jego wygrania:
   • na wywiad, w tym na radio, telewizji, w innych środkach masowego przekazu;
   • na wykorzystanie jego obrazu (zdjęć itp.) Organizatorem w reklamowych celach;
   • z tym, że jego imię, nazwisko mogą być wykorzystane Organizatorem konkursu w reklamowych celach bez dodatkowej opłaty;
   • wszystkie autorskie prawa do reklamowych materiałów z wykorzystaniem obiektów, wskazanych w danym punkcie, będą należały Organizatorowi.
  • 7.3. Wszystkie spory, które mogą powstać w związku z przeprowadzeniem Akcji i jej wynikami, będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
  • 7.4. Uczestnictwo w Akcji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i pełną jego akceptację.
  • 7.5. Jeśli zwycięzca Akcji rezygnuje duzyskania wszystkich warunków i reguł jej przeprowadzenia, jego będzie skasowane.

8. Język Warunków Akcji

  • 8.1. Podstawowym językiem regulaminu jest język angielski.
  • 8.2. Dla wygody klientów spółka może zapewnić tłumaczenie warunków Akcji w innych językach. To tłumaczenie nosi wyjątkowo informacyjny charakter.
  • 8.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między anglojęzyczną wersją prawdziwych warunków Akcji i ich tłumaczeniem, za priorytetową uważa się anglojęzyczna wersja.

Strona główna konkursu

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.
Oddzwonienie