empty
 
 

Rynek Forex (z angielskiego Forex market lub FX-market) - międzybankowy rynek wymiany walut. Zwyczajowo używa się terminu Forex, aby oznaczać wzajemną wymianę walut, a nie całość transakcji walutowych. Transakcje Forex mogą być transakcjami handlowymi, spekulacyjnymi, zabezpieczającymi, regulacyjnymi.

W związku z szybkim rozwojem Internetu rynek Forex zapewnia każdej osobie w każdym wieku możliwość rozpoczęcia handlu walutami w czasie rzeczywistym. Wystarczy mieć dostęp do Internetu i platformę handlową do prowadzenia operacji handlowych na rynku Forex.

Historia rynku Forex

W sierpniu 1971 roku prezydent USA Richard Nixon zrezygnował z bezpłatnej wymiany dolara na złoto. Następnie, w grudniu 1971 roku, została podpisana umowa Smithsona w Waszyngtonie, w której zamiast 1% wahań kursów walut wobec dolara amerykańskiego zaczęto dopuszczać wahania 4,5% (9% dla par walutowych nieuwzględnionych w dolarze amerykańskim). Zniszczyło to system stabilnego kursu walutowego. Cel zmian sprowadził się do bardziej liberalnej polityki w zakresie cen złota. Jeśli wcześniejsze kursy były stabilne ze względu na standard złota, to po takich działaniach zmienny kurs złota doprowadził do nieuchronnych wahań kursów wymiany walut. Doprowadziło to do powstania stosunkowo nowego obszaru działalności - handlu walutami, kiedy kurs walutowy zaczął zależeć nie tylko od ekwiwalentu złota w walucie, ale także od popytu rynkowego/podaży na nią. W styczniu 1976 roku na spotkaniu ministrów państw członkowskich MFW w Kingston przyjęto nowe porozumienie w sprawie układu międzynarodowego systemu walutowego, które miało formę zmian w statucie MFW. Wiele krajów odmówiło ustalenia walut narodowych względem dolara lub złota. Jednak dopiero w 1978 roku MFW oficjalnie zezwolił na taką odmowę. Od tego momentu zmienne stawki stały się głównym sposobem wymiany walut.

Nowy system walutowy ostatecznie porzucił zasadę określania siły nabywczej pieniądza na podstawie wartości ich ekwiwalentu złota. Pieniądze krajów uczestniczących w tej umowie przestały mieć oficjalną zawartość złota. Wymiana zaczęła się odbywać na wolnym rynku walutowym po wolynch cenach.

    Ustalenie systemu o zmiennej stopie procentowej doprowadziło do:
  • - Banki centralne otrzymały możliwość wpływania na kursy walut oraz na sytuację gospodarczą w kraju metodami rynkowymi;
  • - Importerzy, eksporterzy i ich instytucje bankowe stały się regularnymi uczestnikami rynku walutowego, ponieważ płynność kursów walut wpłynęła na wyniki finansowe ich pracy – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Dzienny obrót na rynku Forex

Nie ma dokładnych danych, ponieważ jest to rynek pozagiełdowy, na ktorym nie ma obowiązkowej rejestracji i publikacji danych transakcyjnych. W latach 2005-2006 dzienny obrót na rynku Forex zmieniał się, według różnych szacunków, z 2 do 4 bilionów dolarów amerykańskich. Część tego wolumenu zapewnia obrót zabezpieczający, umożliwiający zawieranie kontraktów na kwoty znacznie wyższe niż faktyczne fundusze uczestnika transakcji. Niezależnie od charakteru i celu transakcji duży dzienny obrót jest gwarancją wysokiej płynności na rynku Forex.

Rynek Forex jako środek zysku:

W Internecie można znaleźć wiele reklam na temat zarabiania na rynku Forex, ale należy pamiętać, że jest to praca na własny rachunek bez uzgodnionego wynagrodzenia. Jesteś tylko Ty i rynek Forex, a Twój zysk lub strata zależy od Twoich działań. Jest to biznes z własnym kapitałem początkowym i nieuniknionym ryzykiem.

Handel marżą na rynku Forex, jako forma dochodu, ma kilka specyficznych cech: nie ma szefów i podwładnych; nie wymaga dużego kapitału początkowego; operacje tego samego rodzaju, które nie wymagają ciągłego uczenia się nowych technik lub zdobywania nowych umiejętności; bardzo wysoka potencjalna rentowność w połączeniu z wysokim ryzykiem strat. Te cechy sprawiają, że obrót z użyciem depozytu zabezpieczającego jest atrakcyjny dla rozpoczęcia handlu na giełdzie przy niewielkim kapitale początkowym.

Zapoznać się z rynkiem Forex można w prosty sposób na szkoleniowych kontach demo. W tym celu należy wybrać brokera, pobrać platformę handlową i otworzyć konto demo. Każdy biznes wiąże się z możliwym zyskiem lub stratą. Aby Twój zysk przekroczył straty, musisz bardzo dobrze przestudiować rynek Forex i wszystkie jego niuanse. Kiedy zdobędziesz doświadczenie i będziesz przestrzegać zasad Forex, wtedy odniesiesz sukces.

Wróć do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.