empty
 
 

Podmienky kampane "Hummer pre kamaráta do nepohody"

1. Všeobecné podmienky

  • 1.1 Názov kampane - "Hummer pre kamaráta do nepohody" (ďalej len - kampaň).
  • 1.2 Kampaň organizuje skupina InstaFintech Group (ďalej len organizátor)
  • 1.3 V rámci tejto kampane sa budú konať tieto žrebovania:
   • žrebovanie o terénny automobil Hummer H3;
   • žrebovanie Ceny útechy;
   • Žrebovanie o Cenu pre každého stého účastníka;
   • žrebovanie o Piatkových 1000 USD;
  • 1.4 Kampaň trvá od 1. júna 2009 do 28. mája 2010 (ďalej len trvanie kampane).
  • 1.4.1. Kampaň, v ktorej sa súťaží o automobil Hummer H3, trvá od 1. júna 2009 do 28. mája 2010.
  • 1.4.2. Kampaň, v ktorej sa súťaží o ceny útechy, trvá od 1. júna 2009 do 28. mája 2010.
  • 1.4.3. Kampaň, v ktorej sa súťaží o cenu Piatočných 1000 USD, trvá od 1. júla 2009 do 28. mája 2010.

2. Účastníci

  • 2.1. Kampane sa môžu zúčastniť právne spôsobilí občania, ktorí majú reálne obchodné účty u spoločnosti InstaForex (ďalej len účastník).
  • 2.2. Pre účasť v kampani, je nutné vložiť sumu minimálne 1 000,00 USD na reálny obchodný účet u spoločnosti InstaForex počas trvania kampane a zaregistrovať sa na stránke https://www.instaforex.com/sk/.
  • 2.3. Účastník má právo zaregistrovať v kampani viac ako 1 účet a zvýšiť tak svoje šance na víťazstvo. Ak však správca súťaže zistí, že jedna osoba má na seba zaregistrovaných viac ako 50 účtov, vyhradzuje si právo znížiť počet účtov na 50.
  • 2.4. Každý účet, ktorý spĺňa podmienku: A-B+C>1000,00 USD, kde A – súčet vkladov od 1. júna 2009, B – súčet výberov od 1. júna 2009, C – výsledok obchodovania.

3. Obchodné podmienky

  • 3.1. Všetky príkazy, ktoré boli zadané za nepredajnú cenu, budú vymazané.
  • 3.2. Účastník súťaže môže bez obmedzenia používať expertných poradcov a obchodné stratégie.
  • 3.3. Účastník súťaže môže kedykoľvek zmeniť typ obchodného účtu na účet bez poplatku za swap (swap-free) po kontaktovaní technickej podpory.
  • 3.4. Ostatné obchodné podmienky pre obchodné účty, ktoré sa zúčastňujú súťaže, sú rovnaké ako podmienky pre reálne obchodné účty u spoločnosti InstaForex.

4. Určenie víťaza

4.1. Určenie víťaza žrebovania o automobil Hummer H3 (ďalej len víťaz kampane).

  • 4.1.1. Účet víťaza bude určený pomocou tejto schémy: v procese určenia víťaza sa použije 5 číslic účtu bez ohľadu na to, či je účet 5-ciferný alebo 6-ciferný). V prípade, že 5 číslic účtu sa bude zhodovať s číslom automobilu Hummer, majiteľ tohto účtu sa stane majiteľom automobilu Hummer H3.
  • 4.1.2. V piatok 28. mája 2010 o 23:59 budú kurzy týchto menových párov určené v momente ukončenia obchodovania:
   • prvá číslica čísla automobilu Hummer - posledná číslica kurzu EUR/USD,
   • druhá číslica čísla automobilu Hummer - posledná číslica kurzu GBP/USD,
   • tretia číslica čísla automobilu Hummer - posledná číslica kurzu USD/JPY,
   • štvrtá číslica čísla automobilu Hummer - posledná číslica kurzu USD/CHF,
   • piata číslica čísla automobilu Hummer - posledná číslica kurzu USD/CAD.
  • Ak bude posledná číslica páru EUR/USD v momente ukončenia obchodovania nula, prvou číslicou čísla Hummeru bude druhá číslica od konca kurzu tohto páru. Ak aj druhá číslica od konca kurzu bude nula, zoberie sa tretia číslica od konca.
  • Menové kurzy zo serverov USA spoločnosti InstaForex Company sa budú brať do úvahy.
  • 4.1.3. Ak vygenerované číslo automobilu Hummer súhlasí s účtom, ktorý sa nezúčastňuje kampane, víťazným účtom sa stáva nasledujúci alebo predchádzajúci účet. Víťaz sa vyberá podľa zásady najvyššieho vkladu, ktorý sa vypočíta podľa vzorca A-B+C.
  • Ak takto vygenerované číslo automobilu Hummer súhlasí s dvomi účtami – 5-ciferného účtu alebo posledných 5 číslic 6-ciferného účtu a posledných 5 číslic 7-ciferného účtu, majiteľom automobilu Hammer H3 sa stáva majiteľ účtu s najvyšším vkladom (vypočíta sa podľa vzorca A-B+C).

4.2. Určenie vyžrebovaných víťazov "Cien útechy"

  • 4.2.1. Piati účastníci s účtami, ktoré nasledujú po čísle Hummeru a päť účtov, ktoré sú pred víťazným účtom, sa stávajú víťazmi žrebovania o Ceny útechy.
  • 4.2.2. Víťaz tejto kampane sa nemôže súčasne stať víťazom žrebovania o Ceny útechy.
  • 4.2.3. Víťaz žrebovania o Ceny útechy sa nemôže uchádzať o dve alebo viac cien v rámci žrebovania.
  • 4.2.4. V prípade, že víťaz bude určený spomedzi majiteľov týchto 10 účtov v rozpore s bodmi 4.2.2. a 4.2.3. týchto pravidiel, víťazom bude majiteľ ďalšieho účtu.

4.3. Určenie vyžrebovaných víťazov Ceny pre každého stého účastníka:

  • Víťazom sa stáva každý stý účastník.

  4.4. Určenie víťazov žrebovania o Piatkových 1 000 USD.

   • Podmienky získania ceny 1 000 USD sú rovnaké, ako podmienky žrebovania o automobil Hummer. Každý posledný piatok v mesiaci, keď sa trhy zatvoria, určíme číslo automobilu Hummer a víťazom bude osoba, ktorá má číslo účtu najbližšie číslu automobilu Hummer.

5. Zverejnenie výsledkov

  • 5.1. Štatistické údaje z krajín a regiónov, v ktorých boli vykonané registrácie, môžu podliehať zverejneniu.
  • 5.2. Výsledky kampane budú zverejnené do 7 dní po ukončení kampane a všetkých potrebných kontrol.
  • 5.3. Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť dobu na zverejnenie výsledkov žrebovania o Cenu pre každého stého účastníka počas celého trvania kampane.
  • 5.4. Výsledky súťaže a oznámenie o udeľovaní cien budú zverejnené na webovej stránke https://www.instaforex.com/sk/ a na niektorých televíznych staniciach a v tlačových médiách.

6. Prevzatie ceny

6.1. Spoločné ustanovenia

  • 6.1.1. Výherca kampane sa po zverejnení výsledkov dohodne s organizátorom telefonicky na dátume, čase a mieste odovzdania ceny.
  • 6.1.2. Po určení víťazného obchodného účtu organizátor skontroluje informácie o účastníkovi, a to, či bola jeho účasť v kampani platná podľa bodov 2.1. - 2.3. týchto pravidiel. V prípade, že sa preukáže nepravdivosť niektorých údajov, alebo ak účastník nemal oprávnenie zúčastniť sa kampane, žrebovanie sa bude považovať za neplatné.
  • 6.1.3. V prípade, že víťaz poruší pravidlá pri preberaní ceny (chýbajúci doklad totožnosti, vypršaná platnosť dokladu totožnosti, atď.), organizátor si vyhradzuje právo neudeliť víťazovi cenu.

6.2. Prevzatie hlavnej ceny kampane – automobilu Hummer H3

  • 6.2.1. Automobil Hummer H3 je možné prevziať si v sídle spoločnosti - v Kaliningrade (Ruská federácia) alebo v Moskve (Ruská federácia), podľa rozhodnutia víťaza.
  • 6.2.2. Cena sa odovzdá víťazovi až po overení dokladu totožnosti a po podpise preberacieho protokolu, kde sú uvedené tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo s predvoľbou štátu a mesta. V prípade, že víťaz neposkytne tieto informácie, organizátor si vyhradzuje právo neudeliť víťazovi cenu.
  • 6.2.3. Víťaz kampane je zodpovedný za prevoz auta z jednej z týchto kancelárií spoločnosti: Moskva alebo Kaliningrad (Ruská federácia).
  • 6.2.4. Zaplatenie daní a iných povinných poplatkov určených štátom, je povinnosťou účastníka kampane od chvíle, kedy si prevezme cenu.
  • 6.2.5. Víťaz kampane je zodpovedný za prepravu auta zo sídla zastúpenia spoločnosti v Kaliningrade, v Ruskej federácii.
  • 6.2.6. Ak si však víťaz v žiadnom prípade nemôže prísť prevziať auto, získava účet so sumou 50 000 USD. Peniaze nebude možné vybrať z účtu, ale akýkoľvek zisk z tejto sumy je možné vybrať bez obmedzení.

6.3. Prevzatie ceny útechy.

  • 6.3.1. Víťazi žrebovania o Ceny útechy získavajú osobného digitálneho pomocníka - PDA (personal digital assistant). Počet PDA - 10 kusov; jeden pre každého víťaza.
  • 6.3.2. Za účelom prevzatia ceny musí víťaz zaslať kópiu svojho dokladu totožnosti na e-mailovú adresu: [email protected] alebo faxom na číslo: +7 4012 616265 do 30 dní po vyhlásení výsledkov súťaže.
  • .
  • 6.3.3. Ceny budú zaslané poštou na adresu, ktorá bola uvedená v registračnom formulári.

6.4. Cena žrebovania Cena pre každého stého účastníka.

  • 6.4.1. Víťaz žrebovania Ceny pre každého stého účastníka získava bonus 100 USD (alebo ekvivalentnú sumu v mene jeho účtu) na reálny obchodný účet, ktorý bol zaregistrovaný v kampani.
  • 6.4.2. Za účelom získania bonusu musí víťaz zaslať kópiu svojho dokladu totožnosti na e-mailovú adresu: [email protected] alebo faxom na číslo: +7 4012 616265 do 30 dní po vyhlásení výsledkov kampane.
  • .
  • 6.4.3. Bonus bude pripísaný do 24 pracovných hodín potom, ako spoločnosť príjme kópiu dokladu totožnosti a úspešne identifikuje osobu.
  • 6.4.4. Bonus je možné si vybrať z obchodných účtov bez obmedzenia.

6.5. Prevzatie ceny Piatkových 1 000 USD

  • 6.5.1. Víťaz žrebovania Piatkových 1 000 USD získava 1 000 USD (alebo ekvivalentnú sumu v mene jeho účtu) na reálny obchodný účet, ktorý bol zaregistrovaný v kampani.
  • 6.5.2. Za účelom získania bonusu musí víťaz zaslať kópiu svojho doklad totožnosti na e-mailovú adresu: [email protected] or by fax: +7 4012 616265 do 30 dní po vyhlásení výsledkov kampane.
  • .
  • 6.5.3. Bonus bude pripísaný do 24 pracovných hodín potom, ako spoločnosť príjme kópiu dokladu totožnosti a úspešne identifikuje osobu.
  • 6.5.4. Bonus nie je možné si vybrať z obchodných účtov. Akýkoľvek zisk z tejto sumy sa však môže vybrať bez obmedzenia.

7. Záverečné ustanovenia

  • 7.1. Organizátor zabezpečí ochranu údajov, ktoré súvisia s kampaňou pred neoprávneným prístupom a nie je povinný poskytovať informácie súvisiace s kampaňou tretej strane.
  • 7.2. Účastníci svojou účasťou v kampani dávajú v prípade víťazstva súhlas s tým, že:
   • poskytnú rozhovor vrátane rozhovoru pre rozhlas, televíziu a iné médiá,
   • organizátor použije na reklamu ich obrázky (fotografie, atď.),
   • organizátor použije ich mená v reklame bez ďalších poplatkov,
   • všetky autorské práva na reklamné materiály, ktoré boli vyrobené s použitím hore uvedených položiek, si ponecháva organizátor.
  • 7.3. Všetky spory a nezhody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s kampaňou a výsledkami, sa budú riešiť dohodou.
  • 7.4. Účasť v kampani automaticky znamená oboznámenie sa a súhlas s jej pravidlami a podmienkami.
  • 7.5. Ak sa víťaz kampane odmietne riadiť jej pravidlami, jeho účasť v kampani môže byť zrušená.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Contest main page

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.