empty
 
 

On Balance Volume - OBV: описание, настройка и приложение

Техническия измерител Balance Volume (OBV) е импулсен индикатор, който съотнася обема към промяната в цената. Индикаторът е представен от Джозеф Гранвил. OBV е разработен като доста лесен индикатор. Ако цената на затваряне при настоящия бар е по-висока от предходната цена на затваряне, Обема на моментния бар се добавя към предходния обем на OBV; ако цената на затваряне на моментния бар е по-ниска от предходната цена на затваряне, настоящия обем се изважда от предходния по сметката.

Анализът посредством On Balance Volume се базира на принципа, че промяната в OBV предхожда ценовата промяна. Според този принцип увеличение в обема означава, че професионалисти инвестират в този инструмент. Когато след това широката аудитория инвестира средства, On Balance Volume започва силно да расте.

Ако цената предхожда движението на OBV, се появява "непотвръждение". Непотвръжденията могат да се получат при върховете на бичи пазар (когато цената се покачва без OBV да го предхожда) или при дъната на мечи пазар (когато цената започва да пада и On Balance Volume не намалява или не предхожда това движение).

OBV има тренд, когато всеки нов връх е по-висок от предходния и всяко ново дъно е по-ниско от предишното. Когато OBV се движи настрани и не прави поредни върхове или дъна, това е индикатор, че в момента няма тренд.

Ако трндът свърши ще остане в същата позиция, докато не се получи нов пробив. Трендът може да бъде пробит в два случая: когато трендът се обърне от възходящ в низходящ или обратното: от низходящ към възходящ.

Във втория случай OBV остава неутрален за повече от 3 периода. Така, ако възходящия тренд се промени към неутрален и остане такъв само за два дни и тогава отново премине към възходящ, On Balance Volume ще бъде във възходящ тренд през цялото време.

Когато тренда на OBV промени посоката си от възходящ към низходящ тренд, се получава "пробив". Пробивите при OBV обикновено предупреждават инвеститорите за ценови пробив и това е знак за задържане на дулги позиции при възходящ пробив на OBV и обратно. Откритите позиции трябва да се задържат до промяна в тренда.

Изчисляване

Ако цената на затваряне днес е по-голяма от вчерашната, тогава: OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)
Ако цената на затваряне днес е по-ниска от вчерашната, тогава: OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)
Ако цената на затваряне днес е същата като вчерашната, тогава: OBV(i) = OBV(i-1)
Където:
OBV(i) - е стойността на индикатора за текущия период;
OBV(i-1) - е стойността на индикатора за предходния период;
VOLUME(i) - е обема на текущия бар.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.