empty
 
 

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Keď žiadate o aktívny alebo demo účet ako klient spoločnosti InstaForex, alebo takýto účet máte, zhromažďujeme osobné informácie o vás pre obchodné účely, ako je ohodnotenie vašich finančných potrieb, spracovanie vašich požiadaviek a transakcií, informovanie o produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať a poskytovanie zákazníckych služieb. Medzi takéto informácie patrí napríklad:

  • Informácie zo žiadosti – informácie, ktoré nám poskytnete v žiadostiach a iných formulároch, ako je vaše meno, kontaktné údaje, adresa, dátum narodenia, zamestnanie, majetok a príjem.
  • Informácie o transakciách – informácie o vašich transakciách, ktoré robíte prostredníctvom našej spoločnosti a našich pridružených spoločností, a tiež informácie o komunikácii medzi nami. Medzi tieto informácie patrí napríklad zostatok na účte, obchodná aktivita, vaše otázky a naše odpovede.
  • Verifikačné informácie – informácie nevyhnutné na overenie vašej totožnosti, ako ja váš pas alebo vodičský preukaz. Medzi tieto informácie patria napríklad informácie o vás, ktoré získame z verejne dostupných záznamov alebo od iných subjektov, ktoré nie sú priamo prepojené so spoločnosťou InstaForex. Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti vyžaduje, aby sme zhromažďovali informácie a podnikli nevyhnutné kroky na overenie vašej identity.
  • Informácie o vašich predplatených službách, ako sú napríklad signály, upozornenia, novinky a ceny za predplatené.

O SÚBOROCH COOKIES

Súbory Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači návštevníka webovej stránky a obsahujú informácie použité na zaznamenanie miery používania a štatistiky návštevnosti. Tieto údaje umožňujú určiť najúčinnejší reklamný nástroj a tiež dávajú príležitosť na monitorovanie všeobecnej situácie o činnosti návštevníkov webovej stránky. Spoločnosť InstaForex alebo iný projekt môže používať tieto súbory pri poskytovaní počítačového softvéru spoločnosti. Informácie, ktoré obsahujú súbory cookies, sú anonymné a nie je možné identifikovať pomocou nich určitého používateľa.


TECHNOLÓGIA ZABEZPEČENIA

Spoločnosť InstaForex využíva kryptovaciu technológiu Secure Socket Layer (SSL) na účely ochrany určitých informácií, ktoré poskytnete. Tento typ technológie vás ochraňuje pred tým, aby vaše informácie zachytil niekto iný, ako spoločnosť InstaForex počas prenosu k nám. Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme zabezpečili ochranu svojich webových stránok tak, aby spĺňali priemyselné štandardy. Využívame aj ďalšie zabezpečenia, ako sú brány firewall, systémy autorizácie (napr. heslá a osobné identifikačné čísla) a mechanizmy kontroly prístupu na kontrolu nepovoleného prístupu k systému a údajom.


ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ S NAŠIMI PRIDRUŽENÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Môžeme poskytnúť osobné informácie uvedené vyššie našim pridruženým spoločnostiam na obchodné účely, ako je správa klientského účtu a informovanie klienta o nových produktoch a službách v súlade s príslušným zákonom. Medzi naše pridružené spoločnosti patria napríklad spoločnosti ovládané alebo vlastnené našou spoločnosťou, a tiež aj spoločnosti, ktoré majú vlastnícke podiely v našej spoločnosti. Medzi informácie, ktoré poskytneme našim pridruženým spoločnostiam, patria napríklad všetky informácie uvedené vyššie, ako je napríklad meno, adresa a informácie o účte. Naše pridružené spoločnosti zachovávajú mlčanlivosť v súvislosti s vašimi informáciami v takom istom rozsahu, v akom to robí spoločnosť InstaForex v súlade s týmito pravidlami.


POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ NAŠIM PRIDRUŽENÝM SPOLOČNOSTIAM

Spoločnosť InstaForex neposkytuje vaše osobné informácie tretím stranám, okrem výnimiek uvedených v týchto pravidlách. Medzi prípady poskytnutia informácií tretím stranám patria napríklad poskytnutie týchto informácií spoločnostiam, ktoré nie sú pridruženými spoločnosťami a poskytujú služby podpory pre váš účet alebo umožňujú realizáciu vašich transakcií u spoločnosti InstaForex, vrátane subjektov, ktoré poskytujú profesionálnu, právnu alebo účtovnú radu spoločnosti InstaForex. Spoločnosti, ktoré nie sú pridružené a ktoré pomáhajú spoločnosti InstaForex pri poskytovaní služieb vám, sú povinné udržiavať dôvernosť takýchto informácií v takom rozsahu, v akom ich prijímajú a použiť vaše osobné informácie len počas poskytovania takýchto služieb a len na účely, ktoré prikáže spoločnosť InstaForex. Vaše osobné informácie môžeme poskytnúť aj tretím stranám na vykonanie vašich pokynov alebo na základe vášho výslovného súhlasu. Chceli by sme vás ubezpečiť, že spoločnosť InstaForex nepredáva vaše osobné informácie.


POVINNÉ ZVEREJNENIE

Za určitých okolností, môže spoločnosť InstaForex poskytnúť vaše osobné informácie tretej strane, ako to povoľujú alebo vyžadujú príslušné zákony a nariadenia. Napríklad, môžeme poskytnúť vaše osobné informácie, aby sme vyhoveli požiadavkám regulačných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní za účelom splnenia požiadaviek predvolania na súd alebo iných úradných požiadaviek a v prípade potreby na ochranu vašich práv alebo majetku. Okrem prípadov uvedených v týchto pravidlách o ochrane súkromia, nebudeme používať vaše osobné informácie na žiadne iné účely, okrem prípadu, kedy vám popíšeme, ako budú tieto informácie použité vo chvíli, keď nám ich poskytnete alebo keď získame váš súhlas.


OPT OUT (VÝNIMKA Z PRÁVA)

Nie ste povinní poskytnúť žiadne osobné informácie, ktoré od vás budeme požadovať. Ak sa tak však rozhodnete urobiť, môže to znamenať, že nebudeme schopní otvoriť alebo viesť váš účet alebo vám poskytovať služby. Keďže sa snažíme zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré o vás máme boli presné, úplné a aktuálne, môžete nám v tom významne pomôcť včasným oznamovaním akýchkoľvek zmien vašich osobných údajov.


Ak si neželáte, aby sme vaše osobné informácie poskytli tretím stranám v súlade s tým, čo je uvedené v týchto pravidlách, informujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected] alebo nám pošlite svoju žiadosť na adresu:

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.