HDP

Co je to HDP?

HDP (hrubý domácí produkt): co byste měli vědět.

Hrubý domácí produkt (HDP): je ekonomické měřítko reprezentující celkovou hodnotu statků a služeb na určitém území za dané časové období. Časovým obdobím bývá obvykle 1 rok. Odborníci vypočítávají hodnotu služeb v různých ekonomických sférách určitého státu. Tento makroekonomický ukazatel nezávisí na tom, odkud pochází použité zdroje.


Metody výpočtu

Pro správný výpočet HDP je potřeba vzít v úvahu hodnotu veškerých statků a služeb vyrobených za daný rok bez dvojího započítání. Proto jsou v definici HDP uvedeny pouze finální hodnoty statků a služeb.

Pokud jsou meziprodukty, které se používají k výrobě jiných produktů, zahrnuty do HDP, bude hodnota HDP nadhodnocena.

HDP je stanoven jako peněžní odhad finálních statků a služeb vyrobených za rok; výdaje všech ekonomických subjektů na finální produkty by se měly sčítat.

Pro výpočet HDP na základě výhod efektu spill over (přelévání), by měly být přidány následující hodnoty:

 • soukromá spotřeba (C);
 • hrubé soukromé investice v národním hospodářství (I);
 • vládní výdaje na nákup statků a služeb (G);
 • čistý vývoz, hodnota vývozu minus hodnota dovozu (NX).
HDP = C + I + G + NX

HDP na obyvatele

Přesnější hodnotou odrážející ekonomický vývoj a růst země je HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Pro účely srovnání jsou všechny ukazatele vyjádřeny v amerických dolarech.

Deflátor HDP

Deflátor HDP je cenovým ukazatelem pro měření obecné cenové hladiny zboží a služeb za určité období v ekonomice. Deflátor se považuje za Paascheho index a je vyjádřen v procentech.

Deflátor HDP je poměr nominálního HDP vyjádřeného v tržních cenách daného roku k reálnému HDP vyjádřenému v cenách základního roku.

Deflátor HDP = (∑ (Qt × Pt) / ∑ (Qt × P0)) × 100%

Kdy:

 • Qt - objem výroby daného období;
 • Pt - cena v daném období;
 • P0 - cena v základním roce.

Nominalní a reálný HDP

Nominální HDP je HDP vypočtený v běžných cenách, což jsou ceny současného roku. Nominální HDP je ovlivněn dvěma faktory:

 • změna skutečného objemu výroby;
 • změna cen.

Pro zjištění reálného HDP je potřeba z nominálního HDP vyloučit změny cenových hladin.

Reálný HDP je HDP měřený ve srovnatelných (stálých) cenách, což jsou ceny základního roku. Základní rok může být jakýkoliv rok před nebo po roce současném.


Seznam zemí podle HDP

Země jsou řazeny do seznamu podle HDP v paritě kupní síly. Výpočty provádí Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Podle MMF, v letech 2014–2016 obsadilo prvních šest míst Čína (17,71%), Spojené státy (15,50%), Indie (7,24%), Japonsko (4,35%), Německo (3,33%) a Rusko (3,21%). Protože americký dolar není fixní hodnotou a neexistuje žádná jediná metoda výpočtu parity kupní síly, odhad HDP se může v různých finančních institucích lišit.

Seznam zemí podle HDP

Struktura amerického HDP

Struktura amerického HDP
Předpokládá se, že USA produkuje velké množství zboží, a proto má nejsilnější ekonomiku; to však není pravda. Zastánci této teorie zaměňují Spojené státy s Čínou, kde je hlavní část HDP tvořena exportem. Americká ekonomika však má následující strukturu:
 • služby - 78%;
 • výroba - 21%;
 • zemědělství - 1%.

Struktura amerického HDP

Struktura čínského HDP

Struktura čínského HDP
Od roku 2014 Čína zaujímá druhé místo na světě podle nominálního HDP a první místo podle HDP v paritě kupní síly.
Čínská ekonomika posledních 30 let roste.
Nyní, na začátku 21. století, je Čínská lidová republika světovou průmyslovou supervelmocí podle míry produkce; je to také vesmírná a jaderná supervelmoc, protože země zaujímá vedoucí postavení v produkci uhlí a dřeva, jakož i železných, manganových, zinek-olovnatých, antimonových a wolframových rud.
Oblasti služeb a výroby tvoří téměř stejné části HDP této země. Sektor služeb se však v posledních letech rychle rozrůstá.
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.