Regulamin «Nie marz, tylko wygrywaj! Jaguar F-Type od InstaForex»

1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Nazwa konkursu – «Nie marz, tylko wygrywaj! Jaguar F-Type od InstaForex» (dalej – Konkurs).
  • 1.2. Konkurs organizowany przez grupę spółek Instaforex (dalej – Organizator).
  • 1.3. W ramach Konkursu organizowane są:
   • Losowanie samochodu Jaguar F-Type.
  • 1.4 Ogólny czas trwania konkursu - od 27 października 2014 r. do 31 października 2016 r. (zwany dalej - Termin Konkursu).
   • 1.4.1 Termin przeprowadzenia Konkursu na Jaguar F-Type – od 27 października 2014 r. do 31 października 2016 roku.

2. Uczestnicy

  • 2.1. W Konkursie mogą wziąć udział zdolni do czynności prawnych pełnoletni obywatele, będące właścicielami rzeczywistych rachunków w spółce InstaForex (dalej - Uczestnik).
  • 2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zasilić rachunek w spółce Instaforex na 1500 dolarów lub więcej w Okresie trwania Konkursu i zarejestrować się na stronie internetowej www.instaforex.com. Dla posiadaczy kart klubowych Instaforex kwota minimalnego depozytu wymaganego do wzięcia udziału w Konkursie wynosi 1000 USD.
  • 2.3. Uczestnik ma prawo zarejestrować w Konkursie więcej niż jedno konto, tym samym zwiększając swoje szanse na wygraną głównej nagrody. Jednak w przypadku wykrycia otwarcia ponad 100 kont, administracja konkursów zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby rachunków-uczestników konkursu danego klienta do 100 kont.
  • 2.4. W Konkursie może wziąć udział każdy rachunek, który spełnia warunek: A - B + C > 1500.00 USD, gdzie A - kwota zasileń od 27 października 2014 roku, B - wypłaty od 27 października 2014 roku, C - wynik transakcji. Jeśli С<0, to warunek upraszcza się do А - В > 1500.00 USD. Dla posiadaczy kart klubowych Instaforex konto musi spełniać warunek: A - B + C > 1000.00 USD, gdzie A - kwota zasileń od 27 października 2014 roku, B - kwota wypłat od 27 października 2014 roku, C - wynik transakcji. Jeśli С<0, to warunek upraszcza się do А - В > 1000.00 USD.

3. Warunki handlowe

  • 3.1. Wszystkie zlecenia transakcji, otwierane według cen nie rynkowych podlegają odwołaniu.
  • 3.2. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z doradców handlowych i wszelkich strategii bez żadnych ograniczeń.
  • 3.3. Uczestnik konkursu może zmienić typ swojego rachunku na Swap-Free (i odwrotnie) sięgając po wsparcie techniczne.
  • 3.4. Wszystkie inne warunki handlowe dla rachunków uczestników Konkursu są analogiczne do warunków handlowych dla prawdziwych kont w spółce Instaforex.

4. Wyłonienie zwycięzców

  • 4.1. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu na samochód Jaguar F-Type (dalej – Zwycięzca Konkursu).
   • 4.1.1. Konto Zwycięzcy Konkursu zostanie wybrane poprzez poniższy schemat: w algorytmie wyłonienia zwycięzcy bierze się pod uwagę 5 ostatnich cyfr rachunku (niezależnie od tego, czy jest on 5-cyfrowym, 6-cyfrowym lub 7-cyfrowym). Jeśli te 5 cyfr będą się zgadzać z Jaguar-liczbą, to właściciel konta staje się właścicielem Jaguar F-Type.
   • 4.1.2. W niedzielę, 30 października 2016 roku, 23:59 odbędzie się ustalanie kursów zamknięcia licytacji na podstawie następujących par:
    • Pierwsza cyfra Jaguar-liczby - ostatnia cyfra zamknięcia EURUSD
    • Druga cyfra Jaguar-числа – ostatnia cyfra zamknięcia GBPUSD
    • Trzecia cyfra Jaguar-числа - ostatnia cyfra zamknięcia USDJPY
    • Czwarta cyfra Jaguar-числа - ostatnia cyfra zamknięcia USDCHF
    • Piąta cyfra Jaguar-числа – ostatnia cyfra zamknięcia USDCAD
   • 4.1.3. W przypadku, gdy rachunek, z którym zbiegła się wygenerowana Jaguar-liczba, nie jest Uczestnikiem, za zwycięzcę uznaje się następny za nim, albo poprzedzający go. Zwycięzca jest wybierany na podstawie największego depozytu, który jest obliczany według wzoru: A - B + C.
   • 4.1.4. Jeśli z wygenerowaną w ten sposób Jaguar-w liczbą zbiegło się kilka numerów - 5-cyfrowy rachunek, wynik odrzucenia pierwszej cyfry od 6-cyfrowego numeru i wynik odrzucenia dwóch pierwszych cyfr w 7-cyfrowym rachunku, to główna nagroda - Jaguar F-Type - będzie przyznany posiadaczowi rachunku z największym depozytem (największy depozyt oblicza się według wzoru: A - B + C).

5. Publikacja wyników

  • 5.1. Opublikowana może być statystyka krajów i regionów, z których odbywa się rejestracja konkursowych rachunków uczestników.
  • 5.2. Wyniki konkursu są publikowane w ciągu 7 dni po zakończeniu konkursu i przeprowadzeniu wszystkich wymaganych weryfikacji.
  • 5.3. Wyniki konkursu i reportaż z ceremonii wręczenia nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej www.instaforex.com i w programach telewizyjnych i mediach drukowanych.

6. Nagrody

  • 6.1. Postanowienia ogólne.
   • 6.1.1. Zwycięzca w ciągu 20 dni od ogłoszenia wyników konkursu i wyłonienia zwycięzcy powinien uzgodnić z Organizatorem telefonicznie datę, godzinę i miejsce odbioru nagrody.
   • 6.1.2. Po wyłonieniu rachunku-zwycięzcy Organizator sprawdza informacje o Osobie, a także legalność jego uczestnictwa w Konkursie zgodnie z punktem 2.1. - 2.3. danego regulaminu. Jeśli jakieś dane nie są prawdziwe, a także w przypadku, gdy uczestnik nie miał prawa do udziału w Konkursie, losowanie jest uważane za nieważne.
   • 6.1.3. W przypadku naruszenia porządku otrzymania nagrody (brak paszportu lub wygaśnięcie jego ważności i inne) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody.
  • 6.2. Główna nagroda Konkursu - samochód Jaguar F-Type.
   • 6.2.1. Jaguar F-Type może być odebrany przez zwycięzcę w jednym z centralnych przedstawicielstw spółki w Rosji (Kaliningrad i Moskwa) lub być dostarczony do dowolnego miejsca na świecie po uzgodnieniu szczegółów ze zwycięzcą.
   • 6.2.2. Wręczenie nagrody Zwycięzcy Konkursu odbywa się wyłącznie za okazaniem im paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, i podpisania protokołu przekazania, z podaniem w akcie następujących informacji: imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, dane paszportowe, numer telefonu, z obowiązkowym podaniem kodu miejscowości. Nie podanie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych rekwizytów automatycznie pozbawia zwycięzcę prawa do odebrania nagrody.
   • 6.2.3. W przypadku, gdy Zwycięzca nie może odebrać nagrodę, umowa przekazania nagrody może być zawarta na inne osoby na podstawie notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa od zwycięzcy.
   • 6.2.4. Z chwilą otrzymania nagrody każdy Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za opłacenie wszystkich podatków i innych obowiązkowych płatności według obowiązującego prawa.
   • 6.2.5. Koszty transportu samochodu do miejsca zamieszkania zwycięzcy bierze na siebie spółka Instaforex. Jednak zwycięzca bierze na siebie koszty podatków i opłat celnych.
   • 6.2.6. W zamian głównej nagrody w Konkursie - samochodu Jaguar F-Type, zwycięzca może wybrać alternatywną nagrodę - otwarcie rachunku w zarządzanie na kwotę 130 000 dolarów. Ten rachunek ma kilka cech:
    • początkowe środki w wysokości 130 000 dolarów wpływają na konto tylko po przechodzeniu przez zwycięzcę dwóch poziomów weryfikacji;
    • początkowe środki w wysokości 130 000 dolarów USA nie są dostępne do wypłaty, jednak 50% z zysków generowanych z nich, może być wypłacone bez ograniczeń;
    • maksymalna liczba otwartych transakcji nie może przekroczyć 10 z łączną ilością lotów wszystkich transakcji nie więcej niż 600;
    • minimalna wartość transakcji wynosi 6 lotów;
    • korzystanie z takich strategii, gdy na środki nagrody otwierają się pojedyncze jednokierunkowe zlecenia o maksymalnie możliwym wolumenie lota, albo takie zlecenia tworzone sztucznie poprzez otwarcie wielu jednokierunkowych pozycji;
    • maksymalną wielkością dostępną dla pobrania zysku jest dwukrotna wartość kwoty środków nagrody.

7. Postanowienia końcowe

  • 7.1. Organizator podejmuje działania zmierzające do ochrony danych i informacji związanych z przeprowadzeniem Konkursu przed nieautoryzowanym dostępem i nie jest zobowiązany do zapewnienia osobom trzecim informacji związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
  • 7.2. Fakt udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika, w przypadku jego wygranej:
   • na wywiad, w tym w radio, telewizji i w innych mediach;
   • wykorzystanie jego fotografii (zdjęć i inne) przez Organizatora w celach promocyjnych;
   • z tym, że jego imię, nazwisko mogą być wykorzystane przez Organizatora konkursu w celach promocyjnych i reklamowych, bez dodatkowych opłat;
   • wszelkie prawa autorskie na materiały reklamowe, wykonane z wykorzystaniem obiektów, określonych w niniejszym regulaminie należą do Organizatora.
  • 7.3. Wszystkie spory i nieporozumienia, które mogą wystąpić w związku z prowadzeniem Konkursu i jego wynikami, będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
  • 7.4. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie.
  • 7.5. Jeśli zwycięzca nie akceptuje wszystkich warunków i reguł jego prowadzenia, jego udział w Konkursie podlega unieważnieniu.

8. Język Regulaminu Konkursu.

  • 8.1. Głównym językiem regulaminu jest język angielski.
  • 8.2. Dla wygody klientów Spółki udostępnia tłumaczenie Regulaminu Konkursu w innych językach. Niniejsze tłumaczenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
  • 8.3. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszego Regulaminu Konkursu oraz jego tłumaczeniem, za priorytetową uważana jest wersja w języku angielskim.

Strona główna konkursu

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.