Facebook
 
 

Don't dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForexu

1. Všeobecné ustanovenia

  • 1.1 Názov kampane je "Don't dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForexu" (ďalej v texte, Kampaň).
  • 1.2 Kampaň je organizovaná spoločnosťou InstaForex Group (ďalej v texte, Organizátor).
  • 1.3 Hlavnou cenou v Kampani je Jaguar F-Type.
  • 1.4 Kampaň sa koná od 27. októbra 2014 do 31. októbra 2016 (ďalej v texte, trvanie Kampane).
   • 1.4.1 O Jaguar F-Type sa súťaží od 27. októbra 2014 do 31. októbra 2016.

2. Účastníci kampane

  • 2.1 Kampane sa môžu zúčastniť všetci klienti InstaForexu, ktorí majú viac ako 18 rokov (ďalej v texte ako Účastník).
  • 2.2 Pre účasť v kampani musia Účastníci vložiť na svoje InstaForex live obchodné účty minimálne $1,500 počas obdobia trvania Kampane a zaregistrovať sa na www.instaforex.com. Pre registráciu do Kampane stačí členom InstaForex Klubu vložiť minimálne 1 000 usd.
  • 2.3 Účastníci môžu mať viacero obchodných účtov zaregistrovaných do Kampane čím sa zvyšuje ich šanca na výhru. Avšak v prípade, že má účastník zaregistrovaných viac ako 100 účtov do Kampane, Organizátor súťaže si vyhradzuje právo znížiť tento počet na 100.
  • 2.4 Kampane sa môže zúčastniť, ktorýkoľvek live obchodný účet, ktorý spĺňa nasledujúcu požiadavku: A - B + C > 1500.00 USD, kde A je celková suma vkladov od 27. októbra 2014, B je suma výberov od 27. októbra 2014 a C je výsledok obchodovania. V prípade, že С<0, podmienka sa zjednodušuje na А - В > $1500.00. Majitelia InstaForex klubovej karty musia spĺňať nasledujúcu podmienku: A - B + C > $1000.00, kde A je suma vkladov od 27. októbra 2014, B je suma výberov od 27. októbra 2014, C je výsledok obchodovania. V prípade, že С<0, podmienka je nasledujúca: А - В > $1000.00.

3. Podmienky obchodovania

  • 3.1 Všetky obchodné pozície otvorené za netrhové ceny budú zmazané.
  • 3.2 Účastník môže využívať akýchkoľvek expertných poradcov (AOS) a obchodné stratégie.
  • 3.3 Účastník môže zmeniť typ svojho obchodného účtu na Bezswapový (alebo naopak) kontaktovaním oddelenia Klientskej Podpory.
  • 3.4 Zvyšok obchodných podmienok je analogický k normálnym obchodným podmienkam, ktoré upravujú live obchodné účty v spoločnosti InstaForex.

4. Určenie víťaza

  • 4.1 Určenie víťaza kampane "Don't dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForexu" (ďalej v texte Víťaz).
   • 4.1.1 Víťaz bude určený na základe posledných 5 číslic jeho obchodného účtu (bez ohľadu na to či má 5,6 alebo 7 číselný účet). Ak sa týchto 5 čísel zhoduje s Jaguar číslom, majiteľ tohto účtu bude vyhlásený za majiteľa Jaguaru F-Type.
   • 4.1.2 O 23:59 v nedeľu 30. októbra 2016 bude určené Jaguar číslo na základe uzatváracích kurzov:
    • Prvá číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu EURUSD
    • Druhá číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu GBPUSD
    • Tretia číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu USDJPY
    • Štvrtá číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu USDCHF
    • Piata číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu USDCAD
   • 4.1.3 V prípade, že číslo účtu zhodujúce sa s Jaguár číslom nie je registrované do Kampane, za víťaza bude označené najbližšie predchádzajúce alebo nasledujúce číslo účtu. Víťaz bude určený na základe najvyššieho vkladu vypočítaného podľa nasledujúceho vzorca: A - B + C.
   • 4.1.4 Ak existuje niekoľko účtov, ktorých čísla sa zhodujú s Jaguár číslom - 5 číselný účet, 5 posledných čísel zo 6 číselných účtov a 5 posledných čísiel zo 7 číselných účtov - potom bude hlavná cena udelená majiteľovi účtu s najväčším vkladom. Najväčší vklad je určený na základe nasledujúceho výpočtu: A - B + C.

5. Zverejnenie výsledkov

  • 5.1 Zverejnené môžu byť údaje o bydlisku Účastníkov.
  • 5.2 Výsledky kampane sú zverejnené do 10 dní od konca kampane, keď sú ukončené všetky potrebné kontroly.
  • 5.3 Výsledky Kampane spolu s udeľovacou ceremóniou budú uverejnené na www.instaforex.com a vydané v určitých TV a tlačových médiách.

6. Prevzatie ceny

  • 6.1. Všeobecné ustanovenia.
   • 6.1.1 Do 20 dní od zverejnenia výsledkov kampane, si Víťaz s Organizátorom telefonický dohodnú dátum, čas a miesto odovzdávacej ceremónie.
   • 6.1.2 Po tom čo je určený účet, ktorý je víťazný, Organizátor skontroluje informácie o Víťazovi a legitimitu účasti v kampani podľa paragrafov 2.1. - 2.3. týchto podmienok. Ak je niektorý údaj falošný alebo Víťaz nemal právo zúčastniť sa Kampane, výsledky kampane budú označené za neplatné.
   • 6.1.3 V prípade, že odovzdanie ceny je zdržiavané zo strany Víťaza (nepredloženie ID, vypršanie platnosti ID atď.), organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu Víťazovi.
  • 6.2 Odovzdanie Jaguaru F-Type.
   • 6.2.1 Jaguar F-Type môže byť odovzdaný v sídle spoločnosti v Kaliningrade (Ruská Federácia) alebo v Moskve (Ruská Federácia) alebo v inej časti sveta na základe dohody s Víťazom.
   • 6.2.2 Vlastnícke právo na Jaguar F-type je prevedené na Víťaza iba po skontrolovaní platnosti ID a po podpísaní Akceptačnej dohody. Akceptačná dohoda obsahuje: celé meno, dátum, ID údaje, telefónne číslo s predvoľbou krajiny a mesta. V prípade, že klient neposkytne tieto informácie, Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu Víťazovi.
   • 6.2.3 V prípade, že Víťaz kampane nie je schopný prevziať cenu, kontrakt môže byť uzavretý s inou osobou ktorá disponuje plnou mocou udelenou a podpísanou Víťazom kampane.
   • 6.2.4 Po odovzdávacej ceremónií, Víťaz kampane na seba preberá zodpovednosť za zaplatenie daní a ostatných povinných poplatkov vzťahujúcich sa na výhru.
   • 6.2.5 InstaForex je zodpovedný za doručenie automobilu na miesto kde Víťaz žije. Avšak Víťaz zodpovedá za zaplatenie daní a colných poplatkov.
   • 6.2.6 Víťaz má právo získať namiesto automobilu obchodný účet s vkladom 130 000 usd. Tento účet však má niekoľko zvláštností:
    • počiatočný vklad v sume 130 000 je vložený na účet až po tom čo víťaz podstúpil druhú úroveň verifikácie tohto účtu;
    • počiatočný vklad vo výške 130 000 usd nemôže byť vybraný. Avšak 50% z profitu získaného z čiastky 130 000 usd môže byť vybraný bez obmedzení;
    • maximálny počet otvorených obchodov nemôže prekročiť 10 a celkový objem nesmie prekročiť 600;
    • minimálny objem obchodu je 6 lotov;
    • víťaz má zakázané používať také obchodné stratégie, ktoré zahŕňajú otváranie príležitostných jednosmerných obchodov najvyššieho objemu alebo vytvorenie takýchto obchodov z viacerých jednosmerných pozícií;
    • maximálna suma profitu, ktorú je možné vybrať z takéhoto účtu sa rovná dvojnásobku sumy výhry.

7. Záverečné ustanovenia

  • 7.1 Organizátor sa postará o ochranu údajov týkajúcich sa Kampane proti neautorizovanému prístupu a nie je povinný poskytovať akékoľvek informácie tretej strane.
  • 7.2 Registráciou do Kampane v prípade víťazstva Účastník súhlasí s:
   • rozhovorom do rádia, televízie a ostatných mass médií;
   • použitím jeho/jej obrázka (fotky, atď.) Organizátorom na reklamné účely;
   • použitím jeho/jej mena Organizátorom na reklamné účely bez ďalšieho nároku na akékoľvek dodatočné odmeny;
   • autorské práva reklamných materiálov, ktoré boli zhotovené s pomocou hore uvedených podkladov sú výhradným vlastníctvom Organizátora.
  • 7.3 Všetky nezhody a nedorozumenia, ktoré sa môžu objaviť počas trvania Kampane, alebo sa týkajú výsledkov sú riešené pomocou rokovaní.
  • 7.4 Registrácia do kampane znamená oboznámenie a súhlas s pravidlami a podmienkami.
  • 7.5 Ak Víťaz odmietne dodržiavať pravidlá, jeho účasť bude predmetom zrušenia.

8. Jazyk.

  • 8.1. Jazykom týchto pravidiel je Angličtina.
  • 8.2. Pre pohodlie účastníka, môže Organizátor poskytnúť pravidlá v inom jazyku ako angličtine. Preložená verzia pravidiel má iba informačný charakter.
  • 8.3. V prípade, že vznikla odlišnosť medzi preloženou verziou a pravidlami v Angličtine, pravidlá v Angličtine sa považujú za nadradené a berie sa do úvahy ich znenie.

Domovská stránka kampane

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.