Facebook
 
 

Правила на Кампанията "The Fast Ride from The Best Broker"

1. Общи условия

  • 1.1 Име на кампанията – "The Fast Ride from The Best Broker" (от тук нататък - Кампанията).
  • 1.2 Кампанияата се организира от InstaForex Group (от тук нататък - Организатор)
  • 1.3 В рамките на Кампанията се провеждат следните тегления:
   • Теглене за Лотус Еврора;
   • Теглене на "Почитни споменателни награди".
  • 1.4 Периода на провеждане на Кампанията е от 1-ви Юни 2010 до 25-ти Май 2012 (от тук нататък - Период на провеждане на Кампанията).
  • 1.4.1. Период за теглене на Лотус Еврора от 1-ви Юни 2010 до 25-ти Май 2012.

2. Участници

  • 2.1. Всички дееспособни пълнолетни граждани, които имат реални сметки за търговия с InstaForex Company (от тук нататък - Участник) могат да вземат участие в Кампанията.
  • 2.2. За да участвате в Кампанията е необходимо да захраните реална сметка за търговия с InstaForex с 1000 USD или повече през периода на кампанията и да се регистрирате на уеб сайта www.instaforex.com.
  • 2.3. Всеки участник има правото да се регистрира в Кампанията с повче от 1 сметка и да увеличи своя шанс за победа. Въпреки това, в случай, че администраторите на състезанието намерят повече от 100 сметки регистрирани на един човек си запазват правото да намалят броя на участията до 100.
  • 2.4. Всяка сметка, която отговаря на следното условие: A – B + C > 1000,00 USD, където А е сумата на захранванията от 1-ви Юни, B е сумата на тегленията от 1-ви Юни, C е резултата от търговията, може да участва в тази Кампания.

3. Условия за търговия

  • 3.1. Всички поръчки по непазарни цени подлежат на отмяна..
  • 3.2. Участниците в надпреварата могат да използват експертни съветници и всякакви стратегии за търговия без никакви ограничения.
  • 3.3. Участниците в състезанието могат да сменят статуса на сметките си до такива без суап (и обратно), като се свържат с отдел поддръжка.
  • 3.4. Всички други условия за търговия за сметките от кампанията са същите като тези при реалните сметки на InstaForex.

4. Определяне на победителите

4.1. Определяне на победителя от тегленето за Лотус Еврора (от тук нататък – победителя в Кампанията).

  • 4.1.1. Сметката на победителя се определя по следната схема: за процедурата се използват 5 цифри от номера на сметката без значение дали е 5 или 6 цифрена. В случай, че тези 5 цифри съвпаднат с номера на Лотуса, собственика на тази сметка ще стане негов собственик.
  • 4.1.2. Петък, 25-ти Май в 23:59 ще бъдат фиксирани курсовете на следните валутни двойки при закриването на търговската сесия:
   • Първа цифра от номера на Лотуса - последната цифра от курса на EURUSD;
   • Втора цифра от номера на Лотуса - последната цифра от курса на GBPUSD;
   • Трета цифра от номера на Лотуса - последната цифра от курса на USDJPY;
   • Четвърта цифра от номера на Лотуса - последната цифра от курса на USDCHF;
   • Пета цифра от номера на Лотуса - последната цифра от курса на USDCAD.
  • В случай, че последната цифра от котировката за двойката EURUSD към момента на затваряне на търговската сесия е 0, първата цифра от номера на Хамъра ще бъде втората цифра от края на котировката за тази двойка. В случай, че втората цифра за тази двойка е нула, се взема третата от края.
  • 4.1.3. В случай, че номера на Лотуса съвпадне с този на сметка, която не участва в Кампанията, за победител се взима следващата или предишната сметка. Победителят се избира на принципа на по-големия депозит, който се изчислява по следната формула A-B+C.
  • 4.1.4. В случай, че генерирания по този начин номер съвпадне с номера на две сметки - първите 5 цифри на 5 цифрена, последните 5 на 6 цифрена и последните 5 на седемцифрена, наградата ще бъде връчена на притежателя на сметка с най-голям депозит (изчислен според формулата A-B+C).
  • 4.1.5. С цел да се създадат равни условия за собствениците на стари и нови сметки с InstaForex Company, в случай, че първата цифра от номера на Лотуса е нула, то тогава първата цифра става втората от тази на номера на Лотуса. Ако обаче и втората цифра е нула, тогава се взима третата.

5. Публикуване на резултатите

  • 5.1. Страните и регионите от които се правят регистрации могат да бъдат публикувани.
  • 5.2. Резултатите от Кампанията се публикуват до 7 дни след края и след като всички необходими проверки приключат.
  • 5.3. Организаторът си запазва правото да определя периода за тегленето на резултатите на "Наградата за всеки стотен участник" през целия период на провеждане на кампанията.
  • 5.4. Резултатите от състезанието и репортаж от церемонията по награждаването ще бъдат публикувани на сайта на www.instaforex.com и по някой телевизионни канали и печатна преса.

6. Получаване на наградите.

6.1. Общи разпоредби

  • 6.1.1. Победителя от кампанията се координира след оповестяването на резултатите с Организатора за датата, времето и мястото на получаване по телефона.
  • 6.1.2. След определяне на сметката на победителя, Организаторът проверява информацията за Участника и правото му за участие в Кампанията според точки 2.1. - 2.3. от тези правила. В случай, че част от данните не са верни или Участникът не е имал право да участва в Кампанията, тегленето се счита за невалидно.
  • 6.1.3. В случай на нарушаване на процедура по получаване на награда (липса на лична карта, изтекла такава и др.) от страна на победителя, Организатора си запазва правото да не го награди.

6.2. Получаване на голямата награда на Кампанията – Лотус Еврора

  • 6.2.1. Лотус Еврора може да бъде получтен в Централата на компанията (Калининград или Москва) или може да бъде доставен до всяка точка на света в зависимост от победителя.
  • 6.2.2. Наградата се предава на победителя само след проверка на лични документи и подпис на сертификата за прием, където се записват следните данни: Трите имена, дата на раждане, данни на личната карта, телефонен номер за връзка с държавен и градски код. В случай, че победителя не предостави тази информацип на Организатора, той си запазва правото да не награди победителя.
  • 6.2.3. В случай, че победителят в Кампанията не може да получи наградата, при съгласие може да се сключи договор с друг човек с пълномощно от победителя.
  • 6.2.4. От момента на получаване на наградата, участникът в кампанията е отговорен за заплащането на задължителните плащания към Правителството.
  • 6.2.5. InstaForex Company е отговорна за транспортирането на автомобила от централата на компанията в Калининград, Русия. Въпреки това, победителят носи отговорността за заплащането на данъците и митническите такси.
  • 6.2.6. Вместо голямата награда от кампанията – Лотус Еврора, победителят може да избере алтернативна награда – сметка за търговия в размер на 100 000 USD. Тези средства няма да бъдат налични за теглене, НО 50% от печалбите могат да се теглят без ограничения.

7. Заключителни разпоредби

  • 7.1. Организаторът взима защитни мерки спрямо информацията свързана с провеждането на Кампанията от неоторизиран достъп и не е задължена да предоставя данни свръзани с Кампанията на трети страни.
  • 7.2. Фактът на участие в Кампанията показва съгласието на Участника, в случай, че спечели да:
   • участва в интервю, включително за радио, телевизия и други медии;
   • да бъде използвана негова/нейна снимка (снимки и др,) за реклами;
   • неговото/нейното име да се използва от Организатора за реклами без допълнително заплащане;
   • всички защитени рекламни материали, които са изготвени по гореспоменатите методи са запазени от Организатора.
  • 7.3. Всички диспути и несъгласия, които могат да възникнат във връзка с провеждането на Кампанията и резултатите се решават чрез преговори.
  • 7.4. Участието в Капмапнията автоматично означава запознаване и съгласие с нейните правила и условия.
  • 7.5. Ако победител в Кампанията откаже да следва правилата за своето участие, сметката му може да бъде деактивирана.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Contest home page

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.