empty
 
 

Analiza rynku, w zależności od zasad leżących u jego podstaw, może być techniczna lub fundamentalna. Pojęcie analizy technicznej opiera się na twierdzeniu, że stosunek podaży do popytu, który odzwierciedla wykres cen, podlega prawom matematyki. Według fundamentalnej analizy rynek zmienia się wyłącznie na skutek czynników politycznych, ekonomicznych i finansowych.

W związku z tym analiza fundamentalna ocenia informacje o charakterze gospodarczym, finansowym i politycznym, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na ruch cen rynkowych. W szczególności główne wskaźniki ekonomiczne krajów o największych gospodarkach, które mogą wpływać na kursy głównych walut. Istotne są następujące wskaźniki: produkt narodowy brutto; produkt krajowy brutto; stopa inflacji; stopa bezrobocia; wskaźniki cen konsumpcyjnych i produkcyjnych; indeks produktu; wskaźnik cen przemysłowych; bilans płatniczy i handel.

Produkt narodowy brutto (PNB), który obejmuje wskaźniki takie jak konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe, eksport i import, jest kluczowym wskaźnikiem stanu gospodarki narodowej. Istnieje bezpośredni proporcjonalny związek między PNB a kursem walutowym. Wysoki PNB wskazuje na dobry stan gospodarki i napływ inwestycji zagranicznych, co z kolei zwiększa popyt na walutę krajową. Dalszy wzrost PNB jest obarczony inflacją, która służy obniżeniu stóp procentowych, co prowadzi do wzrostu popytu na waluty.

Stopa bezrobocia wskazuje stosunek liczby bezrobotnych do ogólnej liczby osób w wieku produkcyjnym i idealnie nie powinna przekraczać 6%. Rosnące bezrobocie negatywnie wpływa na kurs walutowy, który zaczyna spadać. Podobny wpływ na kurs walutowy ma inflacja mierzona stopą wzrostu cen. Jednocześnie inflacja i stopa bezrobocia są odwrotnie proporcjonalne.

Zakres analizy obejmuje również wydarzenia, które są istotne dla przebiegu politycznego różnych krajów: wybory, reformy gospodarcze, zawarcie umów międzynarodowych i inne. Głównym czynnikiem finansowym branym pod uwagę przez analityków jest poziom realnych stóp procentowych banków centralnych, który determinuje ogólny zwrot z inwestycji w gospodarkę kraju. Wzrost wskaźnika stwarza korzystne warunki dla wzrostu waluty krajowej.

Ponadto na kurs waluty krajowej mają wpływ klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, sytuacje kryzysowe i inne zdarzenia, których nie można przewidzieć.

Analiza fundamentalna, z uwagi na trudność oceny dużej liczby różnych wskaźników z różnych krajów, jest profesjonalnie przeprowadzana przez wykwalifikowanych analityków odpowiednich organizacji.

Wróć do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.