empty
 
 

Zmienność: co to jest i jak jest obliczana?

Wśród traderów - termin oznaczający ruch na rynku walutowym.

Zmienność rynku walutowego jest wskaźnikiem statystycznym, który charakteryzuje się zmiennością cen w pewnym okresie.

Dla traderów zmienność cen instrumentów finansowych jest ważnym wskaźnikiem. Wybierając instrument walutowy, trader musi wiedzieć, jakim wahaniom on podlega, ponieważ od tego zależy potencjalny zysk.

Zmienność: co to jest i jak jest obliczana?
Oczywiście im bardziej aktywny jest ruch danej waluty, tym większe jest prawdopodobieństwo zysku, a także ryzyko straty w przypadku niepoprawnej prognozy.

Z reguły zmienność waluty jest szacowana na podstawie danych historycznych, to znaczy odnosi się do dynamiki cen w przeszłości i na tej podstawie przyjmuje założenia dotyczące potencjalnej zmienności. Podejście to jest obiektywnie istotne, ponieważ nawet nowicjusz zna prawo rynku, że historia ma charakter cykliczny. To prawo pozwala nam prognozować przyszłość na podstawie zachowania cen w przeszłości.

Należy rozumieć, że wahania cen nie występują same z siebie. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co powoduje zmienność waluty. Często najsilniejsze ruchy zachodzą pod wpływem podstawowych czynników, które mogą wpływać na zmienność rynku, a mianowicie: publikacja ważnych raportów ekonomicznych, decyzje dotyczące polityki pieniężnej światowych banków centralnych i inne wydarzenia mające miejsce w sferze politycznej kraju. Jednocześnie zmienność waluty może wzrosnąć na tle przyczyn spekulacyjnych lub psychologicznych, ponieważ rynek bierze pod uwagę wszystko.


Obliczanie zmienności

Arsenał tradera Forex zawiera wiele narzędzi, które mogą znacznie ułatwić pracę na rynku, eliminując potrzebę skomplikowanych obliczeń. Obecnie zmienność rynku można mierzyć za pomocą wykresu zmienności. Zmienność cen można jednak określić nie tylko wizualnie, ale również obliczyć za pomocą wzoru.

Istnieje kilka wzorów do obliczania zmienności cen, biorąc pod uwagę cechy aktywów finansowych.

Formuła zmienności walut
Obliczanie zmienności
gdzie - jest to odchylenie standardowe wydajności instrumentu, a P to okres wyrażony w latach.

Dla każdego instrumentu finansowego znane są wartości średnie . Powiedzmy, że średnie odchylenie wynosi 0.01 dla jednego dnia handlowego.

Ważne jest, aby nie zapominać, że obliczenia przeprowadza się dla średniej rocznej zmienności. Ponieważ w tym roku mamy 252 dni handlowe, co oznacza, że używamy dla jednego dnia handlowego, to okres P będzie wynosił 1/252.

Podstawiając użyte wartości we wzorze, otrzymujemy:

Obliczanie zmienności

Jak widać, wszystko jest dość łatwe.

Jeśli interesuje nas wskaźnik zmienności dla jasno określonego okresu, wówczas wzór jego obliczania przyjmuje następującą postać:

Obliczanie zmienności

Gdzie to średnia roczna zmienność, a T to wybrany okres.

Niech T będzie miesiącem lub 1/12 roku, wtedy obliczenia będą wyglądać następująco:

Obliczanie zmienności

Każdy inwestor lub trader może obliczyć zmienność historyczną.

Opracowując strategię handlową, każdy inwestor na rynku Forex musi brać pod uwagę nie tylko swoje osobiste preferencje przy wyborze metody analizy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem, ale także ostrożnie wybierać instrument walutowy do pracy zgodnie z wahaniami kursów walut. Prawidłowa ocena zmienności cen jest jednym z elementów sukcesu na rynku.

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.