Facebook
 
 

Pravidlá kampane Rýchla jazda od najlepšieho brokera

1. Všeobecné podmienky

  • 1.1 Názov kampane – Rýchla jazda od najlepšieho brokera (ďalej len kampaň).
  • 1.2 Kampaň organizuje skupina InstaForex Group (ďalej len organizátor)
  • 1.3 V rámci kampane sa budú konať tieto žrebovania:
   • žrebovanie o Lotus Evora,
   • žrebovanie o Ceny útechy.
  • 1.4 Kampaň prebieha od 1. júna 2010 do 25. mája 2012 (ďalej len trvanie kampane).
  • 1.4.1. súťaž o cenu Lotus Elise sa bude konať od 1. júna 2009 do 25. mája 2012,

2. Účastníci

  • 2.1. Kampane sa môžu zúčastniť právne spôsobilí dospelí občania, ktorí majú skutočné obchodné účty u spoločnosti InstaForex (ďalej len účastník).
  • 2.2. Pre účasť v kampani, je nutné vložiť sumu minimálne 1 000 USD na skutočný obchodný účet u spoločnosti InstaForex počas trvania kampane a zaregistrovať sa na stránke www.instaforex.com
  • 2.3. Účastník má právo zaregistrovať v kampani viac ako 1 účet a zvýšiť tak svoje šance na víťazstvo. Ak však správca súťaže zistí, že jedna osoba má na seba zaregistrovaných viac ako 100 účtov, vyhradzuje si právo znížiť počet účtov na 100.
  • 2.4. Každý účet, ktorý spĺňa podmienku: A- B + C > 1 000,00 USD, kde A je súčet vkladov od 1. júna, B je súčet výberov od 1. júna, C je výsledok obchodovania, sa môže zúčastniť tejto kampane.

3. Obchodné podmienky

  • 3.1. Všetky obchodné príkazy, ktoré sú otvorené s neobchodovateľnými cenami, budú zrušené.
  • 3.2. Účastník môže bez obmedzenia používať expertných poradcov a obchodné stratégie.
  • 3.3. Účastník môže kedykoľvek zmeniť typ obchodného účtu na účet bez poplatku za swap (a naopak) po kontaktovaní technickej podpory.
  • 3.4. Ostatné obchodné podmienky pre účastníkov s účtami v tejto kampani sú podobné obchodným podmienkam platným pre reálne obchodné účty u spoločnosti InstaForex.

4. Určenie víťaza'

4.1. Určenie víťaza súťaže o automobil Lotus Evora (ďalej len víťaz kampane).

  • 4.1.1. Účet víťaza bude určený pomocou tejto schémy: v procese určenia víťaza sa použije posledných 5 číslic účtu (bez ohľadu na to, či je 5 miestny alebo 6 miestny). Ak sa týchto päť číslic zhoduje s číslom automobilu Lotus, majiteľ tohto účtu vyhráva automobil Lotus Evora.
  • 4.1.2. Výmenné kurzy pre tieto páry pri uzavretí trhov sa určia v piatok 25. mája 2012 o 23:59:
   • Prvá číslica čísla automobilu Lotus - posledná číslica kurzu EUR/USD
   • Druhá číslica čísla automobilu Lotus - posledná číslica kurzu GBP/USD
   • Tretia číslica čísla automobilu Lotus - posledná číslica kurzu USD/JPY
   • Štvrtá číslica čísla automobilu Lotus - posledná číslica kurzu USD/CHF
   • Piata číslica čísla automobilu Lotus - posledná číslica kurzu USD/CAD
  • 4.1.3. Ak sa účet, ktorý sa nezúčastňuje tejto kampane, zhoduje s vygenerovaným číslom automobilu Lotus, víťazným účtom bude predchádzajúci alebo nasledujúci účet. Víťaz sa vyberie na princípe najväčšieho vkladu, ktorý sa vypočíta podľa vzorca: A - B + С.
  • 4.1.4. Ak sa s vygenerovaným číslom automobilu Lotus budú zhodovať dva účty - 5-miestny účet a posledných 5 číslic 6-miestneho účtu, automobil Lotus Evora vyhrá majiteľ účtu s väčším vkladom (ktorý sa vypočíta podľa vzorca: A - B + С).

5. Zverejnenie výsledkov

  • 5.1. Štatistické údaje z krajín a regiónov, v ktorých boli vykonané registrácie, môžu podliehať zverejneniu.
  • 5.2. Výsledky kampane budú zverejnené do 7 dní po ukončení kampane a všetkých potrebných kontrol.
  • 5.3. Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť dobu na zverejnenie výsledkov žrebovania o Cenu pre každého stého účastníka počas celého trvania kampane.
  • 5.4. Výsledky kampane a oznámenie o udeľovaní cien budú zverejnené na webovej stránke www.instaforex.com a na niektorých televíznych staniciach a v tlačových médiách.

6. Získanie ceny.

6.1. Všeobecné ustanovenia

  • 6.1.1. Po uplynutí 20 dní od zverejnenia výsledkov kampane a žrebovania, sa víťaz a organizátor telefonicky dohodnú na dátume, čase a mieste odovzdávania ceny.
  • 6.1.2. Po určení víťazného obchodného účtu organizátor skontroluje informácie o účastníkovi a to, či bola jeho účasť v kampani platná podľa bodov 2.1. - 2.3. tohto poriadku. V prípade, že sa preukáže nepravdivosť niektorých údajov, alebo ak účastník nemal oprávnenie zúčastniť sa kampane, žrebovanie sa bude považovať za neplatné.
  • 6.1.3. V prípade, že víťaz poruší pravidlá pri preberaní ceny (chýbajúci doklad totožnosti, vypršaná platnosť dokladu totožnosti, atď.), organizátor si vyhradzuje právo neudeliť víťazovi cenu.

6.2. Preberanie hlavnej ceny kampane - automobilu Lotus Evora

  • 6.2.1. Automobil Lotus Evora si môže víťaz prevziať v jednej z hlavných kancelárií spoločnosti v Ruskej federácii (Kaliningrad a Moskva) alebo je možné ho doručiť kamkoľvek na svete podľa želania výhercu.
  • 6.2.2. Cena sa odovzdá víťazovi až po overení dokladu totožnosti a po podpise preberacieho protokolu, v ktorom sú uvedené tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo s predvoľbou štátu a mesta. V prípade, že víťaz neposkytne tieto informácie, organizátor si vyhradzuje právo neudeliť víťazovi cenu.
  • 6.2.3. V prípade, že víťaz kampane nebude mať možnosť prevziať si cenu, môže zmluvu o prevode uzatvoriť iná osoba na základe splnomocnenia udeleného víťazom.
  • 6.2.4. Zaplatenie daní a iných povinných poplatkov určených štátom, je povinnosťou účastníka kampane od chvíle, kedy si prevezme cenu.
  • 6.2.5. Spoločnosť InstaForex je zodpovedná za prepravu auta zo sídla zastúpenia spoločnosti v Kaliningrade, v Ruskej federácii. Víťaz však preberá zodpovednosť za zaplatenie daní a colných poplatkov.
  • 6.2.6. Namiesto hlavnej výhry kampane – automobilu Lotus Evora – si môže víťaz vybrať alternatívnu cenu otvorenie obchodného účtu so sumou 100 000 USD. Peniaze nebude možné vybrať z účtu, ale 50 % zo zisku z tejto sumy je možné vybrať bez obmedzení.

7. Záverečné ustanovenia

  • 7.1. Organizátor zabezpečí ochranu údajov v súvislosti s kampaňou pred neoprávneným prístupom a nie je povinný poskytovať informácie tretej strane.
  • 7.2. Účastníci svojou účasťou v kampani dávajú v prípade víťazstva súhlas s tým, že:
   • poskytnú rozhovor vrátane rozhovoru pre rozhlas, televíziu a iné médiá,
   • organizátor použije na reklamu ich obrázky (fotografie, atď.),
   • organizátor použije ich mená v reklame bez ďalších poplatkov,
   • všetky autorské práva na reklamné materiály, ktoré boli vyrobené s použitím hore uvedených položiek, si ponecháva organizátor.
  • 7.3. Všetky spory a nezhody, ktoré sa môžu vzniknúť v súvislosti s kampaňou a výsledkami, sa budú riešiť dohodou.
  • 7.4. Účasť v kampani automaticky znamená oboznámenie sa a súhlas s jej pravidlami a podmienkami.
  • 7.5. Ak sa víťaz kampane odmietne riadiť jej pravidlami, jeho účasť v kampani môže byť zrušená.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Contest home page

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.