empty
 
 

Pravidlá súťaže "Športiak Lotus ako Váš obchodný bonus"

1. Všeobecné podmienky

 • 1.1. Názov kampane - "Športiak Lotus ako Váš obchodný bonus" (ďalej v texte - Kampaň).
 • 1.2. Kampaň je organizovaná spoločnosťou InstaFintech Group (ďalej v texte - organizátor).
 • 1.3. V rámci Kampane sa uskutočnia nasledujúce výbery víťazov:
  • Výber víťaza hlavnej ceny Lotus Evora;
  • Výber víťazov reklamných darčekov.
 • 1.4 Kampaň sa koná od 25. júna 2012 do 27. júna 2014 (ďalej v texte - Obdobie kampane).
  • 1.4.1. Súťaž o Lotus Evora prebieha od 25. júna 2012 do 27. júna 2014
 • 1.5 Registrácia do kampane končí 1 (jednu) hodinu pred určením Lotus čísla.

2. Účastníci kampane

 • 2.1. Účasť je umožnená iba plnoletým klientom (nad 18 rokov), ktorí majú live obchodný účet v spoločnosti InstaForex (ďalej v texte - Účastník).
 • 2.2. K účasti v Kampani je nevyhnutné vložiť minimálne 1000 USD na reálny obchodný účet v spoločnosti InstaForex Company počas Obdobia trvania kampane a zaregistrovať sa na www.instaforex.com. Minimálny vklad pre majiteľov karty InstaForex klubu je 500 USD.
 • 2.3. Účastník má právo zaregistrovať do tejto kampane viac ako 1 účet a zvýšiť tak šancu na výhru. Avšak ak Usporiadateľ súťaže zistí, že 1 účastník má zaregistrovaných do kampane viac ako 100 účtov, spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť počet účtov tejto osoby zapojených do kampane na 100.
 • 2.4. Kampane sa môže zúčastniť akýkoľvek účet, ktorý spĺňa požiadavku: A - B + C > 1000,00 USD, kde A je suma vkladu od 25. júna, B je suma výberov od 25. júna, C je obchodný výsledok.

3. Podmienky obchodovania

 • 3.1. Všetky obchodné operácie, ktoré boli otvorené za netrhové ceny sú predmetom na zrušenie.
 • 3.2. Účastník môže využívať bez obmedzenia Automatické obchodné systémy a akékoľvek stratégie.
 • 3.3. Účastník môže zmeniť typ obchodného účtu v ktorýkoľvek moment na Bezswapový účet (a naopak), kontaktovaním Oddelenia podpory.
 • 3.4. Ostatné obchodné podmienky pre účastníkov Kampane sú rovnaké ako pre ostatné obchodné účty v spoločnosti InstaForex.

4. Určenie víťazov

4.1. Určenie víťaza súťaže o Lotus Evora (ďalej v texte - Víťaz kampane).

 • 4.1.1. Víťaz bude určený podľa nasledujúcej schémy: určí sa podľa posledných 5 čísiel účtu (nezáleží či ide o 5-číselný, 6-číselný alebo 7-číselný). Ak týchto 5 čísiel je rovnakých ako Lotus číslo, stáva sa majiteľ tohto účtu Víťazom Lotusu Evora.
 • 4.1.2. Fixácia výmených kurzov na nasledujúcich menových pároch bude určená pri zatváraní trhu v stredu 27. júna 2014 o 23:59:
  • Prvá číslica Lotus čísla - posledné číslo z kurzu EUR/USD
  • Druhá číslica Lotus čísla - posledné číslo z kurzu GBP/USD
  • Tretia číslica Lotus čísla - posledné číslo z kurzu USD/JPY
  • Štvrtá číslica Lotus čísla - posledné číslo z kurzu USD/CHF
  • Piata číslica Lotus čísla - posledné číslo z kurzu USD/CAD
 • 4.1.3. Ak sa bude zhodovať vygenerované Lotus číslo s číslom účtu, ktoré sa nezúčastnilo kampane, určí sa Víťaz nasledovne. Víťaz bude vybraný na princípe najväčšieho depozitu vypočítaného podľa vzorca: A - B + C.
 • 4.1.4. Ak sa Lotus číslo vygenerované horeuvedeným spôsobom zhoduje s 5-číselným číslom účtu, 6-číselným účtom , kde sa neberie do úvahy prvé číslo a 7 číselným účtom kde sa neberú do úvahy prvé dve číslice, bude hlavná cena Lotus Elise udelená držiteľovi účtu s najvyšším stavom účtu. Najvyšší stav účtu je definovaný podľa nasledujúceho vzorca: A - B + C.

5. Zverejnenie výsledkov

 • 5.1. Štatistiky krajín a regiónov z ktorých boli vykonané registrácie sú verejne dostupné.
 • 5.2. Výsledky Kampane sú zverejnené do 7 dní po ukončení všetkých nevyhnutných krokov na overenie.
 • 5.3. Výsledky Kampane a správa o ceremónií spojenej s odovzdávaním cien budú dostupné na stránke www.instaforex.com a v niektorých TV a tlačených massmédiách.

6. Odovzdávanie Ceny

6.1. Všeobecné ustanovenia

 • 6.1.1. Do 20 dní od oznámenia výsledkov súťaže a Kampane sa Víťaz a Organizátor telefonicky dohodnú na dátume, čase a mieste odovzdania ceny pre Víťaza.
 • 6.1.2. Ihneď ako je zistený účet Víťaza, Organizátor skontroluje informácie o Účastníkovi a oprávnenosť účasti v Kampani, podľa bodov 2.1. - 2.3. tejto Dohody. V prípade, že sa zistí, že niektoré údaje boli nepravdivé alebo Účastník nemal právo zúčastniť sa Kampane, súťaž sa považuje za neplatnú.
 • 6.1.3. V prípade, že proces preberania ceny je marený zo strany Víťaza (absencia ID, vypršanie platnosti atď.), Spoločnosť si vyhradzuje právo neudeliť cenu.

6.2. Získanie hlavnej ceny Kampane - Lotus Evora

 • 6.2.1. Lotus Evora môže Víťaz obdržať v jednom z obchodných zastúpení spoločnosti v Rusku (Kaliningrad, Moskva alebo Petrohrad) alebo ak si Víťaz želá, môže byť doručené do ktorej koľvek krajiny sveta.
 • 6.2.2. Cena je odovzdaná Víťazovi iba po prekontrolovaní ID a podpísaní Zmluvného súhlasu, ktorý obsahuje nasledujúce údaje: Celé meno, dátum narodenia, ID údaje, telefonický kontakt s kódom krajiny a mesta. V prípade, že Víťaz neposkytne tieto informácie, Organizátor si vyhradzuje právo na neudelenie výhry Víťazovi.
 • 6.2.3. V prípade, že Víťaz Kampane nieje schopný prevziať cenu, môže byť využité splnomocnenie inej osoby na prevzatie ceny.
 • 6.2.4. Od momentu prevzatia ceny je Účastník Kampane zodpovedný za zaplatenie daní a iných povinných poplatkov určených vládou.
 • 6.2.5. Spoločnosť InstaForex je zodpovedná za prepravu automobilu z centrály spoločnosti v Kaliningrade, Rusko. Avšak víťaz preberá zodpovednosť za zaplatenie daní a colných poplatkov.
 • 6.2.6. Víťaz Kampane si môže zvoliť možnosť výmeny hlavnej ceny - Lotusu Evora za alternatívnu výhru - obchodný účet so 100 000 USD. Tieto prostriedky nebudú ihneď dostupné na výber, ALE 50% zisku dosiahnutého z týchto prostriedkov môže byť vybraných bez akéhokoľvek obmedzenia.
  • The initial deposit in amount of $100,000 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.

7. Záverečné ustanovenia

 • 7.1. Organizátor vykonáva všetky potrebné kroky k zaisteniu bezpečnosti spojenej s uporiadaním Kampane proti neoprávnenému prístupu a spoločnosť nieje oprávnená poskytovať informácie tretím stranám.
 • 7.2. V prípade, že Účastník vyhrá, dáva súhlas s nasledujúcim:
  • Rozhovor do rádia, televízie a ostatných mass médií;
  • Použitie obrázku Víťaza (fotka atď.) Organizátorom na propagačné účely;
  • Meno Víťaza môže byť Organizátorom použíté na reklamné účely bez nároky na odmenu;
  • Všetky autorské práva a reklamné materiály vyrobené podľa vyššie uvedených bodov si vyhradzuje Organizátor.
 • 7.3. Všetky spory a nedorozumenia, ktoré sa môžu objaviť v spojení s Kampaňou a jej výsledkami sú riešené rokovaniami.
 • 7.4. Účasťou v Kampani potvrdzujete, že ste sa oboznámil so všetkými podmienkami a termínmi súťaže a súhlasíte s nimi.
 • 7.5. Ak Víťaz Kampane odmietne dodržiavať pravidlá, je to dôvodom na zrušenie jeho účtu zo zoznamu účastníkov.

8. Language

 • 8.1. The language of the present rules is English.
 • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
 • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Domovská stránka súťaže

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.