empty
 
 

Индикатор Средна пълзяща: описание, настройка и приложение

Технически индикатор Средна пълзящаr (MA) показва средната цена за определен период от време.Този показател се изчислява чрез математическото усредняване на цената на активите за дадения период. Докато динамиката на цените се променя, нейната средна стойност или се увеличава или спада.

Има четири вида пълзящи средни: прости, аритметични, експоненциалн, изгладени и линейни претеглени. Индикаторът на УО може да се използва за изчисляване на последващия набор от данни, който включва цените на отваряне и затваряне, върхове и спадове, обем на търговията, или показанията на други показатели. Понякога, търговците използват пълзящата средна на други пълзящи средни.

Отличителната черта на пълзящата средна е нейният натоварен коефициент, който се прилага към последните данни в групата. По този начин, обикновената пълзяща средна показва цени, които имат един и същ натоварен коефициент в рамките на определен период. Натоварените линейна и експоненциална пълзящи средни определят по-голям утежнен коефициент на последните цени в групата.

Индикаторът на средната пълзяща често се тълкува като връзката между нейната динамика и динамиката на цените. Ако показанието на МА е по-ниско от цената на един инструмент за търговия, то тогава трябва да се разглежда като сигнал за покупка. И обратно, ако показанието на МА е над цената, трябва да се започне търговия за продажба.

Търгуаването със средни пълзящи позволява на инвеститорите да вземат решения в съответствие с настоящите тенденции на пазара. С други думи, те купуват, след като цените ударят дъното и продават след като пфертите отбележат върхове. Методът на МА може да се прилага за други показатели. Корелацията е същата: ако показател се движи над показанието на МА, е вероятно да продължи да расте; ако е под отчитанията на МА, тя ще се потопи по-ниско.

Видове средни пълзящи:

Обикновена средна пълзяща (SMA)

Експоненциална средна пълзяща (EMA)

Изравнена средна пълзяща (SMMA)

Линейна натоварена средна пълзяща (LWMA)

Средна пълзяща - MA

Формули за изчисляване на средните пълзящи:

Обикновена средна пълзяща, SMA

Обикновената или аритметичната средна пълзяща се изчислява чрез събирането на цените на затваряне за определени периоди, 12 часа например и разделянето на сумата по броя на периодите.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM — сумата;

CLOSE (i) — цената на затваряне за текущия период;

N — брой на периодите.

Експоненциална средна пълзяща, EMA

Експоненциалната средна пълзяща се изчислява чрез добавянето нa определена част от текущата цена на затваряне към предишното MA отчитане. При EMA, цените на затваряне имат по-голям натоварен коефициент. Формула за изчисление на EMA:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) — цената на затваряне на текущия период;

EMA (i-1) — MA отчитане за предишния период;

P — процентът на използвани ценови отчитания.

Изравнена средна пълзяща, SMMA

Формула за изчисление на първото отчитане на Изравнената средна пълзяща е подобна на тази, използвана за изчисление на Обикновената пълзяща средна.

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

Второто и следващите отчитания се изчисляват по следния начин:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM — сумата;

SUM1 — сумата от цените на затваряне за N периоди, които започват от предишния бар;

SMMA (i - 1) — изравнената средна пълзяща на предишния бар;

SMMA (i) — изравнената средна пълзяща на текущия бар (с изключение на първия);

CLOSE (i) — текущата цена на затваряне;

N — период на изглаждане.

Линейна натоварена средна пълзяща, LWMA

При линейната натоварена средна пълзяща последните данни в серията се натоварват с по-голям утежнен коефициент, докато по-ранните цени имат по-малка тежест. LWMA се изчислява, като се умножи всеки от цените на затваряне по определен утежнен коефициент.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM — сумата;

CLOSE(i) — текущата цена на затваряне;

SUM (i, N) — сумата на утежнения коефициент;

N — период на изглаждане.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.