empty
 
 

Ekonomické ukazovatele

Makroekonomické ukazovatele založené na hrubom národnom produkte (HNP), hrubom domácom produkte (HDP) a ďalších štatistických údajoch charakterizujú stav a efektívnosť národného hospodárstva. Uverejňujú sa vo forme správ a majú výrazný vplyv na menové kurzy. Nižšie nájdete zoznam hlavných makroekonomických ukazovateľov.
 • Hrubý domáci produkt (HDP)
  Najdôležitejším ukazovateľom je správa o HDP. HDP je v podstate najvšeobecnejším meradlom stavu hospodárstva. HDP je súhrnná peňažná hodnota všetkého tovaru a služieb vyrobených celým hospodárstvom za daný štvrťrok (bez medzinárodnej aktivity). Kľúčové číslo, na ktoré sa treba zamerať, je miera rastu HDP. Odchýlky od normálnej úrovne majú na trhy väčšinou dosť veľký vplyv. Rast nad túto úroveň sa často považuje za neudržateľný a je predchodcom vysokej inflácie, zatiaľ čo rast pod týmto rozsahom (a najmä negatívny rast) znamená, že hospodárstvo beží pomaly, čo môže viesť k zvýšeniu nezamestnanosti a nižšej spotrebe. Treba poznamenať, že každá počiatočná správa o HDP je dvakrát revidovaná predtým, ako sa stanoví konečná hodnota HDP: po predbežnom odhade nasleduje o mesiac neskôr upravený odhad a o ďalší mesiac záverečná správa o raste HDP. Významné úpravy predbežného odhadu môžu spôsobiť ďalšie pohyby na trhoch.
  Nezamieňajte si hrubý domáci produkt s hrubým národným produktom (HNP). HDP zahŕňa iba tovary a služby vyrobené v rámci geografických hraníc krajiny bez ohľadu na štátnu príslušnosť výrobcu. HNP nezahŕňa tovar a služby vyrábané zahraničnými podnikmi, ale zahŕňa tovar a služby vyrábané národnými firmami pôsobiacimi v zahraničí. Ak by napríklad americká spoločnosť prevádzkovala reťazec obchodov vo Francúzsku, tovary a služby vyrobené týmito obchodmi by sa nezahŕňali do HDP Spojených štátov, ale boli by zahrnuté do ich HNP. S rastom globálnej ekonomiky sa rozdiel medzi HDP a HNP v rozvinutých krajinách, ako sú USA, zmenšuje, ale v prípade menších rozvojových krajín môže byť tento rozdiel výrazný.
 • Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index – CPI)
  CPI je najpoužívanejším ukazovateľom inflácie. Zisťuje zmeny v cenovej hladine trhového koša spotrebného tovaru a služieb nakupovaných domácnosťami. Balíček obsahuje asi 200 druhov tovaru a tisíce výrobkov, od potravín a energie po drahé spotrebné výrobky. Ceny sa merajú odobratím vzorky cien v rôznych obchodoch. Okrem celkového údaju o CPI je dôležité pozrieť sa aj na jadro spotrebiteľských cien očistené o volatilné ceny tovarov, ako je jedlo a energia, ktoré presnejšie meria reálnu infláciu. Väčšina správ o indexe spotrebiteľských cien obsahuje oba údaje.
  Používa sa aj Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Je to ukazovateľ inflácie a cenovej stability pre Európsku centrálnu banku (ECB). Tento index spotrebiteľských cien sa zostavuje podľa metodiky, ktorá bola harmonizovaná vo všetkých krajinách EÚ. Každý štát Európskej únie vypočíta HICP a na základe tohto indexu ECB meria infláciu a formuje svoju menovú politiku. HICP sa používa aj ako základ európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý zohľadňuje najmä výdavky domácností.
 • Index cien výrobcov (Producer Price Index – PPI)
  PPI je jedným z dvoch základných spôsobov merania inflácie (druhým je CPI). Index meria cenu tovaru na veľkoobchodnej úrovni. Zatiaľ čo CPI sleduje ceny, ktoré za tovar platia spotrebitelia, PPI ukazuje, koľko výrobcovia za tento tovar dostávajú. PPI meria tri druhy tovaru: surový, polotovar a hotový tovar. Surový tovar sú suroviny používané pri výrobe niečoho iného, medziprodukty sú súčasťou väčšieho produktu a hotový tovar je finálny produkt, ktorý sa predáva predajcovi. Údaje o hotových výrobkoch sú najsledovanejšie, pretože sú najlepším ukazovateľom toho, čo spotrebitelia budú musieť zaplatiť.
  Jadro PPI tvoria ceny určované výrobcami tovaru a služieb očistené o položky, ktoré patria do kategórie potravín a energie.
 • Ukazovatele zamestnanosti
  Jedným z kľúčových makroekonomických ukazovateľov je miera nezamestnanosti, ktorá predstavuje percento nezamestnaných pracovníkov starších ako 18 rokov vo vzťahu k celkovej pracovnej sile. Je založená na prieskume náhodnej vzorky asi 60 000 domácností, 375 000 prevádzok. Miera nezamestnanosti sa vypočíta vydelením počtu nezamestnaných počtom práceschopných osôb, pričom počet práceschopných osôb je súčtom nezamestnaných a zamestnaných osôb. Za prirodzenú mieru nezamestnanosti sa považuje asi 4 - 5% práceschopných osôb. Považuje sa za ukazovateľ možného inflačného tlaku v dôsledku zvyšovania miezd. Očakáva sa, že platy porastú rýchlejšie pri nízkej miere nezamestnanosti, najmä v prípade očakávaného zrýchlenia inflácie.
  Existujú aj také ukazovatele, ako je Priemerný pracovný týždeň a Priemerný hodinový zárobok. Netreba zabúdať, že nie každý občan je práceschopnou osobou; je to podmnožina ľudí, ktorí spĺňajú určité kritériá. Nezamestnanosť je kľúčovým ukazovateľom stavu hospodárstva, zatiaľ čo priemerný hodinový zárobok ovplyvňuje infláciu.
  Index trhu práce očistený o poľnohospodárske odvetvie (Non-Farm Employment Change) je základným ukazovateľom, ktorý meria pracovné miesta, ktoré vznikli v predchádzajúcom mesiaci. Index neberie do úvahy pozície v poľnohospodárskom odvetví, pretože mávajú sezónny charakter a nemusia naznačovať trendy v zamestnanosti.
  Okrem týchto štandardných správ zverejňujú americké štatistické úrady týždenne správu Initial Jobless Claims o počte osôb, ktoré sa prvýkrát uchádzajú o dávky v nezamestnanosti. Tieto čísla pomáhajú odhadnúť stav na trhu práce. Ďalšou dôležitou správou o zamestnanosti v USA je Národná správa o zamestnanosti ADP (ADP National Employment Report), ktorá odhaduje zmeny v zamestnanosti v USA pomocou údajov o mzdách od vyše 500 000 firiem od spoločnosti Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Tieto informácie zostavuje spoločnosť Macroeconomic Advisors, LLC do správy, ktorá zobrazuje súhrnné čísla, ako aj segmenty definované veľkosťou spoločností, výsledným produktom (tovary alebo služby) a výrobou (výrobné alebo nevýrobné firmy).
 • Index maloobchodných tržieb
  Index maloobchodného predaja meria tovar predaný v maloobchode, od veľkých reťazcov po malé miestne obchody, a to výberom súboru maloobchodných predajní v celej krajine. Tento prehľad odráža údaje za predchádzajúci mesiac. Mnoho analytikov používa tento index očistený od volatilného predaja automobilov. Toto číslo sa považuje za lepšie meradlo plošných nákupných trendov. Správa neobsahuje tržby za služby, takže zohľadňuje menej ako polovicu celkovej spotreby v priebehu mesiaca. Aj napriek týmto obmedzeniam sa však údaje pozorne sledujú ako ukazovateľ stavu hospodárstva.
 • Index dôvery spotrebiteľov
  Dôvera spotrebiteľa sa považuje za podstatný ukazovateľ stavu ekonomiky. Index meria, nakoľko spotrebitelia veria stavu národného hospodárstva a aký je ich výdavkový potenciál. Ide o to, že čím ľudia považujú svoje príjmy za stabilnejšie, tým pravdepodobnejšie budú nakupovať. Index spotrebiteľskej dôvery sa meria na vzorke asi 5 000 domácností a dokonca stav trhu práce meria aj počtom pracovných inzerátov v novinách. Mnohí analytici sa domnievajú, že vysoká dôvera spotrebiteľov môže vyliečiť veľa chorôb, ktoré trápia ekonomiku. Ak väčšina údajov vykazuje pokles ekonomiky, vysoká dôvera spotrebiteľov a konzistentné výdavky môžu pomôcť zmierniť jeho dopad alebo vyvolať oživenie.
 • Béžová kniha (Beige Book)
  Béžová kniha je súčasťou príprav na zasadnutia Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC) a je publikovaná osemkrát ročne. Správa je zverejnená v stredu, dva týždne pred každým zasadnutím FOMC o 14:15 EST. Kniha predstavuje súhrn ukazovateľov stavu ekonomiky v každej z oblastí Fedu. Táto správa sa väčšinou považuje za ukazovateľ toho, ako by mohol Fed konať na svojom nadchádzajúcom zasadnutí.
 • Objednávky tovaru dlhodobej spotreby
  Index objednávok tovaru dlhodobej spotreby meria, koľko ľudia v USA míňajú na dlhodobé nákupy (na výrobky, ktorých životnosť je viac ako tri roky). Táto správa sa zverejňuje o 8.30 EST okolo 26. dňa každého mesiaca a predpokladá sa, že poskytuje pohľad do budúcnosti výrobného priemyslu. Správy sú rozdelené podľa odvetví, čo pomáha eliminovať vplyv jednotlivých nestabilných odvetví, ako sú výdavky na obranu. Investori sa zaoberajú celkovým obrazom a trhy sa pohybujú podľa všeobecných trendov vo väčšine odvetví.
 • Priemyselné objednávky (Factory Orders)
  Ukazovateľ signalizuje priemyselný dopyt po predmetoch dlhodobej a krátkodobej spotreby. Zvýšenie hodnoty indikuje možný rast produkčnej aktivity, zatiaľ čo pokles signalizuje postupné spomalenie. Kurz meny preto stúpa a klesá spolu s týmto indexom. Tento ukazovateľ zahŕňa objednávky tovaru dlhodobej spotreby a objednávky tovaru krátkodobej spotreby. Ukazovateľ objednávky dlhodobej spotreby zahŕňa tovar s predpokladanou životnosťou viac ako 3 roky (autá, nábytok, stavebné materiály), ktoré tvoria viac ako 50 z celkového počtu. Medzi objednávky tovarov krátkodobej spotreby patria potraviny, odevy, ľahké priemyselné výrobky atď. Priemyselné objednávky poukazujú na výrobnú činnosť. Zvýšenie ukazovateľa je pozitívnym faktorom pre hospodárstvo, zatiaľ čo zníženie ukazovateľa signalizuje pokles.
 • Bežný účet platobnej bilancie
  Bežný účet je súčet obchodnej bilancie (t.j. čistého príjmu z vývozu mínus platby za dovoz), faktorových výnosov (zisk zo zahraničných investícií mínus platby vyplatené zahraničným investorom) a peňažných prevodov. Saldo bežného účtu je jedným z dvoch hlavných nástrojov na meranie zahraničného obchodu krajiny (druhým je čistý odlev kapitálu). Prebytok bežného účtu zvyšuje o zodpovedajúcu sumu čisté zahraničné aktíva krajiny a deficit bežného účtu ich naopak znižuje. Do výpočtu sú zahrnuté vládne aj súkromné platby. Nazýva sa bežný účet, pretože tovar a služby sa vo všeobecnosti spotrebúvajú v bežnom období.
 • Počet nových uchádzačov o dávku v nezamestnanosti (Initial Jobless Claims)
  V tejto týždennej správe je uvedený počet nových žiadostí o dávku v nezamestnanosti. Je to aktuálny, ale často klamlivý ukazovateľ hospodárskej tendencie. Zvýšenie / zníženie počtu tých, ktorí požiadali o dávku v nezamestnanosti, poukazuje na spomalenie / zrýchlenie rastu. V tejto súvislosti má však tento ukazovateľ na trh len malý vplyv, hoci v zriedkavých prípadoch je pravdepodobné, že určitý vplyv na obchodné správanie bude mať. Vzhľadom na variabilitu týždenných údajov väčšina analytikov uprednostňuje sledovanie štvortýždňového kĺzavého priemeru, ktorý im poskytuje jasnejší obraz pri určovaní hlavnej tendencie trhu. Za výraznú zmenu trendu sa považuje zvyčajne silný posun (približne o 30 000 žiadateľov). Kontinuálny pokles nových žiadateľov o dávku v nezamestnanosti signalizuje hospodársky rast a zlepšenie na trhu práce a spôsobuje rast dolára. Hodnoty nad 400 000 poukazujú na problémy na trhu práce.
 • Japonský prieskum Tankan
  Pri zostavovaní prieskumu je oslovených približne 8 – 10 tisíc podnikateľov z rôznych ekonomických sfér. Spoločností, medzi ktoré patrí 10 - 15 veľkých podnikov, 30 – 35 stredných podnikov, 50 – 55 malých podnikov, sa pýtajú na 1) podnikateľské prostredie, 2) výrobu a predaj, 3) dopyt a ponuku, 4) úroveň cien, 5) zisky, 6) priame investície, 7) zamestnanosť, 8) fiškálne podmienky. Vrcholoví manažéri na otázky odpovedajú jednotlivo. Metódy odhadu: Difúzny index (DI) – percentuálny podiel firiem „spokojných“ s ekonomickými podmienkami mínus percentuálny podiel „nespokojných“ firiem, percentuálna zmena – zmena indexu v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Ak prieskum naznačuje pozitívny trend, poukazuje to na zlepšovanie ekonomickej situácie a signalizuje, že sú vytvorené priaznivé podmienky pre rast JPY.
 • Index ZEW
  Index ZEW je hlavným barometrom dôvery investorov. Počíta sa na základe prieskumu, v ktorom je oslovených 350 analytikov a inštitucionálnych investorov. Index odráža rozdiel medzi analytikmi, ktorí sú optimistickí ohľadom vývoja nemeckej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, a tými, ktorí sú pesimistickí. Ak je väčšina respondentov optimistická, hodnota je nad nulou, ak je pesimistická — pod nulou. Príklad: ak je tridsať analytikov optimistických, tridsať neutrálnych a štyridsať pesimistických, hodnota indexu bude -10. Prieskum sa používa na odhad budúceho vývoja nemeckej ekonomiky. Rast prieskumu ZEW vyvoláva rast eura.
 • Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE)
  PCE meria vývoj cien spotrebného tovaru a služieb. Výdavky na osobnú spotrebu zahŕňajú skutočné a odhadované výdavky domácností; index zahŕňa údaje týkajúce sa predmetov dlhodobej i krátkodobej spotreby a služieb.
  Podobne ako index spotrebiteľských cien, aj index PCE (súčasť Správy o osobných príjmoch) predkladá Úrad pre ekonomickú analýzu Ministerstva obchodu.
  Index PCE sa dá pomerne ľahko predvídať, preto má na trhy malý vplyv.
 • Osobný príjem
  Osobný príjem meria príjem domácností zo všetkých zdrojov pred zaplatením dane z príjmu fyzických osôb. Zahŕňa príjem z prenájmu, príjem z úrokov, platby štátnych dotácií, príjem z dividend atď. Osobný príjem naznačuje budúci spotrebiteľský dopyt. Vykazuje sa spolu s osobnými výdavkami. Zvýšenie indexu osobných príjmov môže viesť k rastu maloobchodných tržieb, čo je pozitívnym faktorom hospodárskeho rozvoja, a tiež k rastu amerického dolára.
 • Využitie hospodárskych kapacít
  Tento ukazovateľ meria mieru využitia priemyselných kapacít. Je to pomer celkového výkonu k maximálnej odhadovanej kapacite. Zobrazuje aktuálny stav ekonomiky. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je 81,5%. Hodnota vyššia ako 85% signalizuje prehriatie ekonomiky. Nižšia hodnota znamená oslabenie meny a hospodárstva.
 • Prieskum spotrebiteľských nálad vypracovaný Michiganskou univerzitou
  Je to prieskum dôvery spotrebiteľov, ktorý každý mesiac vypracúva University of Michigan s cieľom zistiť spotrebiteľské nálady. Meria sa ochota spotrebiteľov míňať peniaze. Je to hlavný ukazovateľ spotrebiteľských nálad. Pozostáva z dvoch zložiek: nálady (asi 40% z celkového indexu) a očakávaní (ďalších 60%). okolo 500 spotrebiteľov odpovedá na päť otázok o súčasnej (dve otázky) a budúcej (tri otázky) hospodárskej situácii. Odpovede na prvé dve otázky tvoria index Súčasné podmienky, zatiaľ čo posledné tri otázky tvoria index Očakávania. Zvýšenie indexu naznačuje pozitívne vyhliadky hospodárskeho rastu, zatiaľ čo zníženie signalizuje možné spomalenie rastu. Rast indexu pozitívne vplýva na rast amerického dolára.
 • Philadelphia Fed Index
  Tento index vychádza z prieskumu medzi 100 výrobcami z Philadelphie v USA a naznačuje ich nálady ohľadom súčasnej ekonomickej situácie a perspektívy na najbližších šesť mesiacov. Keď má index zápornú hodnotu, signalizuje spomalenie rastu. Môže tiež naznačovať, akým smerom sa bude vyvíjať index ISM (Index Inštitútu riadenia dodávok), ktorý sa zverejňuje o niekoľko dní neskôr. Zvýšenie tohto indexu spôsobuje rast USD.
 • Chicago PMI
  Index Chicago PMI vychádza z prieskumu medzi manažérmi nákupu v priemysle pôsobiacimi v Chicagu. Zohľadňuje výrobné zákazky, ceny výstupov a zásoby. Hodnoty pod 50 naznačujú hospodársku recesiu. Index je veľmi pozorne sledovaný. Má výrazný vplyv na trh, pretože môže signalizovať, akým smerom sa bude vyvíjať index výroby ISM. Správa sa uverejňuje v posledný pracovný deň každého mesiaca o 15:00 (GMT).
 • Osobné výdavky
  Osobné výdavky sú komplexným meradlom toho, koľko spotrebitelia každý mesiac minú a zaznamenávajú výdavky za tovar dlhodobej spotreby, spotrebné výrobky a služby. Zdravé hodnoty osobných výdavkov znamenajú, že spotrebitelia kupujú tovar a služby, čím podporujú ekonomiku a rast produkcie. Hodnota tohto indexu spočíva predovšetkým v schopnosti predpovedať inflačné tlaky. Ak je úroveň spotreby a výroby príliš vysoká, môže viesť k celkovému nárastu cien. Aj Fed pri stanovovaní primárneho odhadu inflácie vychádza z PCE.
  Na druhej strane pretrvávajúce nízke osobné výdavky môžu mať za následok zníženie produkcie a hospodársky pokles.
 • Index aktivity v americkom výrobnom sektore (ISM Manufacturing Index)
  Index je založený na prieskume medzi viac ako 300 výrobnými firmami, ktorý vypracúva Inštitút riadenia dodávok. Výrobný index ISM monitoruje zamestnanosť, výrobné zásoby, nové objednávky a dodávky dodávateľov.
  Monitorovaním výrobného indexu ISM môžu investori lepšie porozumieť stavu národného hospodárstva. Ak tento index rastie, investori môžu predpokladať, že aj akciové trhy by mali rásť z dôvodu vyšších ziskov firiem. Opačne môžu reagovať trhy s dlhopismi, ktoré môžu s rastúcim indexom aktivity vo výrobnom sektore klesať z dôvodu citlivosti na potenciálnu infláciu.
 • Indexy manžérov nákupu (Purchasing Managers' Indexes, PMI)
  Tieto ekonomické ukazovatele sú odvodené z každomesačného prieskumu medzi spoločnosťami zo súkromného sektora. Poskytujú prehľad o stave hospodárstva v sektore služieb a výroby v krajine. Hlavná hodnota sa uvádza ako index, kde hodnota 50 zodpovedá stredovej línii nálad medzi rastom a poklesom. Čím viac sa hodnota indexu vzďaľuje od 50, tým väčšia je zmena v stave hospodárstva.
 • Predaj nehnuteľností určených na bývanie
  Tento index ukazuje počet nových nehnuteľností určených na bývanie predaných za posledný mesiac. Zvýšenie predaja týchto nehnuteľností naznačuje, že trh s obytnými nehnuteľnosťami rastie, na čo zvyčajne pozitívne reaguje aj zvyšok hospodárstva. Správa o predaji obytných nehnuteľností potvrdzuje trendy v správach, ktoré zaznamenávajú skoršie etapy výstavby nehnuteľností, ako sú stavebné povolenia a proces výstavby, a považuje sa za hlavný ukazovateľ hospodárskeho vývoja vo všeobecnosti.
  Hlavným údajom je percentuálna zmena v predaji obytných nehnuteľností v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.
 • Stavebné povolenia
  Index zaznamenáva počet stavebných povolení na obytné domy udelených za daný mesiac. Silný rast nových povolení naznačuje, že trh s obytnými nehnuteľnosťami rastie. Keďže nehnuteľnosti vo všeobecnosti určujú hospodársky vývoj, bývanie má tendenciu rásť na začiatku ekonomického boomu a s príchodom recesie naopak klesá. Tento index možno použiť spolu s ostatnými na predpovedanie budúceho rastu celého hospodárstva. Silný trh s bývaním je tiež prepojený so spotrebiteľskými výdavkami. Hlavnou hodnotou indexu je sezónne očistená percentuálna zmena v počte stavebných povolení v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.
 • Index začatia výstavby nových obytných jednotiek (Housing starts)
  Tento ukazovateľ odráža mieru rastu výstavby obytných jednotiek. Správa o začatí výstavby nových obytných jednotiek sa používa ako ukazovateľ sily stavebného sektora a trhu s nehnuteľnosťami na bývanie. Ekonómovia tiež používajú tento údaj ako hlavný ukazovateľ stavu celého hospodárstva, pretože je citlivý na zmeny v obchodnom cykle. Na začiatku recesie počet začatých stavieb klesá a s príchodom hospodárskeho rozmachu naopak rýchlo rastie; vysoký údaj o začatých stavebných prácach preto predpovedá silný hospodársky rast.
  Hlavným ukazovateľom je percentuálna zmena v začatých stavebných prácach na nových obytných nehnuteľnostiach.
 • Predaj starších nehnuteľností určených na bývanie
  Index predaja existujúcich nehnuteľností určených na bývanie zaznamenáva predaj starších domov v Spojených štátoch. Táto správa pomerne presne opisuje stav trhu s nehnuteľnosťami na bývanie, a keďže trh s nehnuteľnosťami na bývanie je veľmi citlivý na výkyvy v hospodárskom cykle, môže byť dôležitým ukazovateľom stavu celého hospodárstva v čase, keď je bývanie pre hospodárstvo zvlášť dôležité.
  Aj keď predaj starších nehnuteľností sa nezapočítava do HDP, má vplyv na americkú ekonomiku. Predajcovia starších nehnuteľností často využívajú kapitálové zisky z ich predaja na spotrebu a tým stimulujú hospodárstvo. Vyššia úroveň spotrebiteľských výdavkov môže tiež zvýšiť inflačné tlaky, hoci pomáha hospodárstvu rásť.
  Správa o predaji starších obytných nehnuteľností nie je taká aktuálna ako iné indexy bývania ako napríklad Predaj nehnuteľností určených na bývanie alebo Stavebné povolenia. Kým sa správa o predaji existujúcich nehnuteľností zverejní, trhové podmienky sa mohli medzičasom zmeniť.
 • Dôvera spotrebiteľov
  Dôvera spotrebiteľov meria nálady medzi spotrebiteľmi. Tento index vychádza z prieskumu, ktorý sa pýta tisícov spotrebiteľov na vzorce osobných výdavkov a inflačné očakávania. Zvyšujúca sa dôvera spotrebiteľov vo všeobecnosti predchádza zvýšeným výdavkom spotrebiteľov, čo vedie k hospodárskemu rastu aj inflácii.
  Ak je hlavná hodnota tohto indexu nad hodnotou 50, nálady spotrebiteľov sú pozitívne, zatiaľ čo hodnota pod 50 zobrazuje negatívne nálady spotrebiteľov; čím väčšia je vzdialenosť od stredovej línie, tým silnejšia je nálada.
 • Obchodná bilancia
  Obchodná bilancia je rozdiel medzi dovozom a vývozom tovarov. Deficit obchodnej bilancie znamená, že dovoz tovaru je vyšší ako vývoz. Ak je vývoz vyšší ako dovoz, vzniká obchodný prebytok. Obchodné prebytky sú znakom toho, že do štátu prichádzajú finančné prostriedky výmenou za vyvážaný tovar.
  Obchodná bilancia je niekedy rozdelená na bilanciu tovaru a služieb.
  Obchodná bilancia je súčasťou bežného účtu.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  JOIN CONTEST
 • Chancy Deposit
  Deposit your account with $3,000 and get $1000 more!
  In October we raffle $1000 within the Chancy Deposit campaign!
  Get a chance to win by depositing $3,000 to a trading account. Having fulfilled this condition, you become a campaign participant.
  JOIN CONTEST
 • Trade Wise, Win Device
  Top up your account with at least $500, sign up for the contest, and get a chance to win mobile devices.
  JOIN CONTEST
 • 100% Bonus
  Your unique opportunity to get a 100% bonus on your deposit
  GET BONUS
 • 55% Bonus
  Apply for a 55% bonus on your every deposit
  GET BONUS
 • 30% Bonus
  Receive a 30% bonus every time you top up your account
  GET BONUS
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback