empty
 
 
Tehnički indikatori

Tehnički indikatori

Tehnički indikatori su važni trgovački alati koji služe za vršenje tehničke analize na Forex-u i predviđanje daljeg kretanja na tržištu. Indikatori se nazivaju tehničkim zbog toga što prate samo statističke podatke tržišta. Oni ne prate fundamentalne podatke trgovačkih instrumenata kao što su prihodi, zarade i margine profita kompanija.

Tehnički indikator Forex-a se bazira na vrednosti obima trgovine i ceni. Analiziranjem kretanja indikatora trgovac može da odredi kratkoročan pravac cene na mirnom tržištu. Trgovci koji se bave tehničkom analizom, na osnovu tehničkih indikatora donose odluku da li da otvore ili zatvore određenu poziciju.

Postoji nekoliko vrsta tehničkih indikatora.

Indikatori trenda analiziraju kretanje cene nekog trgovačkog instrumenta. Koristeći indikatore trenda u trgovanju moguće je odrediti pravac kretanja cene za različite vremenske okvire. Osim toga, trgovac može da proceni jačinu trenda kretanja cene. Indikatori trenda predstavljaju svestrane alate koji se mogu koristiti u svakoj strategiji trgovanja.

U okviru indikatora trenda postoje indikatori linija trenda. Analizirajući prethodne obrasce cene, trgovac pokušava da produži liniju trenda da bi predvideo dalji pravac kretanja cene. Međutim, takve prognoze se u praksi ne moraju ostvariti.

Indikatori kanala se koriste kada se trguje u okviru kanala cene. U osnovi, ovi indikatori jesu vizuelna predstava nivoa podrške i otpora u bilo kom vremenskom okviru. Koristeći indikatore kanala Vi samostalno postavljate širinu kanala i birate početne podatke koji su neophodni za iscrtavanje ovog indikatora.

Oscilatori su forex indikatori koji omogućavaju trgovcima da ostvare pristojnu zaradu na mirnom tržištu. Pomoću oscilatora se određuju nove najviše i najniže vrednosti na grafikonu jer oscilatori signaliziraju kada će cena promeniti pravac kretanja.

Vodeći indikatori prognoziraju buduće trendove pre njihovog javljanja u ekonomiji određene države.

Pomoću indikatora nestalnosti, analitičari procenjuju uslove za ostvarivanje profita na Forex-u.

Indikatori jednostavnog skalpiranja se retko koriste na tržištu. Trgovac treba da razvije uobličenu strategiju skalpiranja da bi ostvario bolje trgovačke rezultate. Korišćenje jednog indikatora skalpiranja nije od velike pomoći.

Indikator obima trgovine omogućava trgovcu da proceni jačinu kretanja tržišta s obzirom da pruža potvrdu trenda prilikom porasta ili opadanja cene.

Indikator odstupanja je signal koji se javlja u slučaju neslaganja tehničkih indikatora i kretanja cene na grafikonu. Do ovoga dolazi kada indikator ne koriguje nove najveće i nove najmanje vrednosti. Svaki indikator odstupanja prikazuje jasno odstupanje cene od grafika indikatora u prozoru trgovačke platforme.

CSS indikator je kreiran za merenje jačine neke valute u odnosu na ostale. Izračunavanje tačnih CSS vrednosti bazira se na tehničkim podacima i omogućava da trgovci blagovremeno reaguju na svaku promenu tržišta.

Da bi dali signal za ulazak ili izlazak sa tržišta indikatori se primenjuju na grafikone cena i grafike obima trgovine finansijskih instrumenata. Analiza vrednosti indikatora donosi korisne informacije o daljem pravcu kretanja cene ili čak i preciznu prognozu budućih cena.

U MetaTrader 4 ugrađeni su indikatori koji obuhvataju sve osnovne indikatore koji danas postoje. Rad sa MetaTrader-om 4 pruža korišćenje svih indikatora prilikom trgovanja.

Neki od indikatora u MetaTrader 4 terminalu su:

Započnite svoju tehničku analizu koristeći MetaTrader terminal!

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.