Support service
×

Речник с термини

G
GAP
P
PAMM
Pip
Б
Базова валута
Баланс
Брокер
Д
Договор за разлика
З
Завършена транзакция
И
Индекс
Индикатор
История на акаунта
К
Клиентски терминал
Конверсионни арбитражни транзакции
Кръстосани валутни двойки
Л
Ливъридж
Ликвидност
Лог файл на сървъра
Лог-файл клиента
М
Маржин
Маржин кол
Н
Непазарна котировка
Нормални пазарни условия
О
Обем на търговията
Отваряне на пазара
Отворена позиция
Офертиране (котировки)
П
Пипсинг
Поръчка
Поток от оферти
Пункт
С
Свободен маржин
Скалпиране
Спайк
Спам
Спецификация на договора
Спред
Средства
Стоп аут
Стоп-лос
Суап (суап - съхранение)
Съветник
Сянка на свещ
Т
Тейк-профит
Тик
Търговия в рамките на деня
Ф
Форсмажорни обстоятелства
Фрактал
Фючърси
Х
Хеджинг
Ч
Чакаща поръчка
Я
Явна грешка